Téma 7 Nakladanie a zneškodňovanie iných zložiek

Pred spracovaním týchto ďalších druhov odpadu je nevyhnutné, aby sa využiteľné zložky vyberali proti prúdu prostredníctvom vhodných systémov triedeného zberu. Preto všetci odpad triedime. Čím viac rôznych zložiek odpadu sa vytriedi, tým viac odpadu môžeme premeniť na nové suroviny a energiu.

V Európe sa získava energia z odpadu hlavne priamym spaľovaním v jednoúčelových zariadeniach vybavených jednotkami na spätné získanie tepla a energie.

Prísne a čoraz prísnejšie limity emisií do atmosféry viedli k rozvoju sekcie spracovania spalín, ktorá je v nedávno navrhovaných systémoch obzvlášť sofistikovaná. Konečný odpad (popol, celkovo nie viac ako 2% hmotnosti pôvodného množstva odpadu) vyprodukovaný v zariadeniach na výrobu energie z odpadu sa môže znova použiť v typických inžinierskych aplikáciách, napríklad na nahradenie štrku používaného v základoch ciest.

Zvyšok po spracovaní odpadu sa zneškodňuje na riadených skládkach. Moderne vytvorené skládky, okrem  zabezpečenia riadneho a organizovaného zneškodňovania odpadu, sú vybavené systémami na zabezpečenie izolácie samotných skládok od okolitého prostredia, najmä od podložia a podzemných vrstiev.

Na tento účel sú skládky vybavené systémami na zadržiavanie dvoch hlavných tokov znečisťujúcich látok, ktoré produkujú:  výluh, čo je prúd kvapaliny, ktorý sa zhromažďuje na dne skládky (a pochádza hlavne z dažďovej vody, ktorá preniká a migruje cez uložený odpad); a bioplyn, ktorý sa skladá z metánu a oxidu uhličitého (rovnaké plyny, ktoré sme videli predtým pri anaeróbnej degradácii), je generovaný biologicky rozložiteľnými látkami.

Ak sa tieto ochranné systémy implementujú vhodnými metódami, môžu významne zmierniť vplyv riadených skládok na životné prostredie, a to aj v oblastiach, ktoré sa vyznačujú hydrogeologickými kritickými podmienkami.

Predpokladajme, že v určitej spoločnosti vznikne za týždeň takýto odpad: 200 kg biologického odpadu, 1,200 kg papiera, 400 kg plastu, 110 kg kovov, 330 kg skla, 240 kg ďalšieho odpadu. Určite komoditné zloženie (percento hmotnosti) produkcie odpadu podľa materiálu.

Podľa nasledovného príkladu vypočítajte percentá. Ak celkové množstvo odpadu je 200 + 1,200 + 400 + 110 + 330 + 240 kg = 2,480 kg, potom sa percento hmotnosti organického odpadu vypočíta takto: 200/2,480kg*100 = 8% (správna odpoveď je b).

Druhy

Bio-odpad

Papier

Plast

Kovy

Sklo

Ďalšie

Hmotnosť %

      

Svoje odpovede môžete skontrolovať (buďte pozorní, odpovede sú v nesprávnom poradí): a) 48,4%  b) 8%  c) 16%  d) 9,6%  e) 13,3%   f) 4,4%.