Téma 5 Zber a preprava odpadu

Dobre organizovaný systém zberu a prepravy predstavuje rozhodujúci moment v celom procese nakladania s odpadom, osobitne v prípade komunálneho odpadu.

V súčasnosti sú do zberu odpadov priamo zapojení občania, ktorí sú vyzvaní na zodpovednú spoluprácu v procese zberu odpadu. V súčasnosti používané systémy zberu odpadu sa rozdeľujú na „pouličný zber“ a „od dverí-k dverám”.

V systéme pouličného zberu sa odpad vyzbiera vnútri donáša do kontajnerov s určeným objemom, ktoré sú trvalo umiestnené v mestských častiach. Pri pouličnom zbere sú nižšie náklady na implementáciu a služby správy výkon služby, ale vo všeobecnosti možno pozorovať horšiu kvalitu triedenia (vzhľadom na chyby spotrebiteľov pri ukladaní odpadu do príslušných kontajnerov.

Poznámka: tento systém sa zvykne nazývať aj donáškový

Takže systém zberu „od dverí k dverám“ sa za posledných niekoľko rokov postupne rozšíril z dôvodu potreby významne zvýšiť množstvo vyzbieraného odpadu odlišným spôsobom (a následne zaslaného na zhodnotenie materiálu).

Takže systém zberu „od dverí k dverám“ sa za posledných niekoľko rokov postupne rozšíril z dôvodu potreby významne zvýšiť množstvo vyzbieraného odpadu odlišným spôsobom (a následne zaslaného na zhodnotenie materiálu).

Bez ohľadu na to, aký typ zberu, pouličný alebo od dverí k dverám,  dobrý systém musí byť dimenzovaný tak, aby zachytával aj zvyškové časti po vytriedení odpadu. Zber a preprava sú prvým krokom. Potom je potrebné správne nakladať s odpadom, podľa toho o aký druh odpadu ide. Ďalej sa pozrieme na to, čo sa udeje s „biologickým odpadom“