Téma 4 Význam predchádzania vzniku odpadu

Existujú dva kultúrne prístupy (spôsoby uvažovania) ako predchádzať vzniku odpadu. Podľa prvého prístupu, vzniku odpadu možno veľmi dobre predchádzať (alebo ho znižovať) ekologickejšou výrobou tovaru a s využitím recyklovateľných materiálov. S vyprodukovaným odpadom sa nakladá tak, aby bolo možné prinavrátiť materiály aj energiu. Navyše, v celom odvetví by sa mal uplatňovať prístup tzv. „Triple Bottom Line“, v zmysle ktorého každá spoločnosť vyrába tak, aby sa dosiahli súčasne tri ciele:

1)ekonomická prosperita

2)enviromentálna kvalita

3)sociálna spravodlivosť

Druhý prístup sa nazýva “Teória nového rastu”, v ktorom za prioritu považujú tri opatrenia zamerané na zmenu nášho spôsobu myslenia. Podľa tejto teórie (Teória nového rastu), by aj tie procesy, ktoré sú z enviromentálneho hľadiska udržateľnejšie, mohli viesť k zlým a paradoxným následkom.  Takže sa treba sústrediť na niečo iné: mali by sme zásadne zmeniť našu predstavu toho, čo znamená „rast“.

Napríklad, výroba nových automobilov s nižšou spotrebou množstva paliva a nižšou produkciou emisií, by mohla byť rozporná. Technologický vývoj vedúci k ekologickejším automobilom, by v skutočnosti mohol nútiť majiteľov ich väčšiemu používaniu. Čo by v konečnom dôsledku znamenalo väčšie znečistenie. Ak by toto nastalo, bol by to paradox!

Čo si myslíte o tomto spôsobe uvažovania?

Mohlo by dôjsť skutočne k väčšiemu znečisteniu v dôsledku zvýšeného používania ekologickejšieho tovaru?

Takže vývoj výrobných systémov (podľa zásad „Triple bottom line“) musí byť kombinovaný s politikou intenzívneho občianskeho vzdelávania, tak aby samotní obyvatelia zohrávali pozitívnu úlohu zodpovednejších a skutočne uvedomelých spotrebiteľov. Toto je jediný spôsob ako dosiahnuť významné enviromentálne prínosy.

Po zhliadnutí videa,

Napíšte si osobný plán ako by ste mohli vo svojom osobnom živote uplatniť prístup “6 R”

Vymenujte spôsoby ako môžete prevziať osobnú aj odbornú zodpovednosť a nájdite príležitosti ako zabrániť tvorbe odpadu a lepšie nakladať s odpadom, ktorý vyprodukujete.