Téma 3 Prípadová štúdia

Na záver sa pozrime na prípadovú štúdiu, v ktorej si zhrnieme všetky informácie z tohto modulu.

V Saudskej Arábii sa každý rok na bohoslužbe zhromažďujú milióny moslimov. Na mestské skládky v Mekke každý deň pribudne asi 2,4 tisíc ton tuhého komunálneho odpadu (TKO). Avšak počas ramadánu, resp. Hadždž But sa toto množstvo zvýši na 3,1 a 4,6 tisíc ton za deň. Enormný nárast.

V roku 2016 bol všetok vyzbieraný tuhý komunálny odpad (TKO) zlikvidovaný na skládkach neupravený, čo viedlo k emisiám skleníkových plynov ako aj ku kontaminácii vody a pôdy. Vláda sa rozhodla zvážiť opätovné použitie a recykláciu za optimálne techniky nakladania s odpadom v dôsledku zníženia zdrojov.

Nakoniec bol projekt implementovaný s veľmi dobrými výsledkami. Odhaduje sa, že iba recykláciou skla, kovov, hliníka a lepenky sa klíma ušetrí od 5,6 tisíc ton emisií metánu (CH4) ročne (hlavný zdroj emisií skleníkových plynov), a od mnohých ďalších tisíc ton CO2  globálneho potenciálneho otepľovania (GPO). Bude to znamenať veľmi pozitívny vplyv na životné prostredie a udržateľnosť. Ale bude predstavovať aj významný ekonomický výsledok: asi 15 miliónov eur ročne! Obdobne, recykláciou ďalších vyššie uvedených recyklovateľných materiálov mesto Mekka zvýši čistý príjem národného hospodárstva približne o 25 miliónov EUR ročne. Navyše, z technického hľadiska, recyklácia odpadu nevyžaduje vysoko kvalifikovanú pracovnú silu ani zložitú technológiu, čo znamená, že je ľahko realizovateľná v akejkoľvek mestskej aglomerácii podobne ako v meste Mekka. Tento prípad nám ukazuje, že s rozumným odpadovým riešením je možné jednak ušetriť životné prostredie, zvýšiť udržateľnosť, implementovať obehové hospodárstvo, a jednak získať „zelené peniaze“.

Výborne, úspešne ste absolvovali Modul 2

“Riadenie recyklácie”!