Téma 3 Možné scenáre

Na inkluzívnom obehovom trhu práce sú dôstojné pracovné príležitosti dostupné pre všetkých ľudí bez ohľadu na pohlavie, etnický pôvod, prisťahovalecký stav, úroveň fyzických alebo duševných schopností, úroveň zručností alebo geografického umiestnenia. Krajiny a regióny prijímajú cirkulárnosť ako jeden zo spôsobov znižovania nerovností na trhu práce pri riešení potrieb planéty a vyvážení moci. Synergie medzi obehovým, sociálnym a solidárnym hospodárstvom, ktoré sú založené na maximalizácii zisku a demokratickom riadení, sú všeobecne známe a pomáhajú riadiť inkluzívne kroky. Spolupráca medzi sociálnym a solidárnym hospodárstvom, verejným sektorom a súkromnými zamestnávateľmi zabezpečuje pracovné miesta pre ľudí, ktorí tradične čelia prekážkam vstupu na trh práce. Pracovníci a verejnosť sú dobre informovaní o obehovom hospodárstve. Zamestnancom v radiacich sa alebo upadajúcich odvetviach sú poskytované jasné pokyny a možnosti pre zvyšovanie kvalifikácie alebo rekvalifikáciu, ktoré sa majú presunúť do iných sektorov.