Téma 2 Osem rôznych druhov znečistenia

Ako sme videli v predchádzajúcej téme, znečistenie je vždy javom miestnym aj globálnym. Miestnym javom, pretože je vytvorený ľudskou činnosťou, ktorú je možné identifikovať a vykonávať na určitom území; zároveň je to tiež globálny fenomén, pretože ovplyvňuje celú planétu a má globálny vplyv, ako napríklad globálne otepľovanie a klimatické zmeny. V nasledujúcom texte sa pozrieme na osem druhov znečistenia.

1.Znečistenie atmosféry

Pri pomyslení na znečistenie, si okamžite predstavím obrázok mesta preťaženého dopravou a ponoreného do vrstvy smogu (generovaného znečisťujúcim jemným prachom z našich áut). Hlavnými zdrojmi znečistenia sú prach a výstavba (45%); spaľovanie odpadu (17%); doprava (14%); dieselové generátory (9%); priemysel (8%); varenie v domácnostiach (7%).

2.Znečistenie pôdy

Zem, v ponímaní ako pôda, je svojou podstatou citlivá na všetky znečisťujúce látky, a jej poškodenie je nenapraviteľné. Znečistenie pôdy môže byť spôsobené únikom odpadových vôd z priemyselných zariadení alebo z kanalizácie; vyliatím a zakopaním biologicky nerozložiteľného odpadu; kontamináciou pesticídmi, hnojivami a inými toxickými chemikáliami zo zlého zaobchádzania z fariem a chovu dobytka; z vypúšťania a zlého zaobchádzania s domovým odpadom. Znečistená pôda je umierajúca pôda. Narastajúce vysušovanie a dezertifikácia úrodných oblastí, ktoré sa premieňajú na nehostinné oblasti s úbytkom prirodzeného biotopu (vrátane človeka), predstavuje veľké a dlhodobé riziko.

3.Znečistenie vody a problém plastov

Znečistenie vody môže mať chemický, fyzikálny a mikrobiálny charakter a dôsledkom môže byť ohrozenie zdravia príslušnej flóry a fauny vrátane ľudí, poškodenie ekosystémov a zásob vody na použitie v potravinárstve. Existujú dve hlavné cesty, ktorými sa znečisťujúce látky dostávajú do vôd priamou aj nepriamou cestou. K priamemu znečisteniu dochádza, keď sa znečisťujúce látky nalievajú priamo do vodných tokov bez akejkoľvek úpravy. Na druhej strane nepriama cesta nastáva, keď sa znečistenie dostáva do vodných tokov vzduchom alebo cez pôdu. Znečistenie plastovým odpadom predstavuje čoraz väčší problém pre oceány, moria a rieky. Problém s plastami spočíva v tom, že nie je biologicky odbúrateľný. Ak sa už raz nachádza v prostredí, zostáva v ňom stovky rokov.

4.Znečistenie hlukom

Podceňované a zároveň nepriaznivé pre naše zdravie, hlukové znečistenie je typické pre veľmi obývané centrá. Zdrojom sú najmä letiská, doprava, železnice, nočný život, výrobné závody a zariadenia, staveniská a výstavba ciest. Tento druh znečistenia, najmä trvalé, môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia, a nie len sluchu. Hluk je významným faktorom stresu.

5.Rádioaktívny odpad

Jadrové žiarenie, ktoré poškodzuje bunkové DNA živých organizmov spôsobujúce vážne choroby a dokonca predčasnú smrť, je v porovnaní s ostatnými druhmi znečistenia, obmedzenejšie. Hlavnými  príčinami a zdrojmi rádioaktívneho znečistenia sú v každom prípade nehody termonukleárnych elektrární starej generácie (čo je prípad černobyľskej jadrovej elektrárne v roku 1986) so stratou rádioaktívneho materiálu, ktorý sa uvoľňuje do prostredia; nesprávne a nedostatočne zneškodnený rádioaktívny odpad; ťažba a spracovanie uránu; vojenské experimenty s jadrovými zbraňami.

6.Tepelné znečistenie

Ak hovoríme o tepelnom znečistení, prakticky hovoríme o globálnom otepľovaní Zeme, ktoré má veľa spoločného s niektorými už spomínanými druhmi znečistenia. Spomedzi zdrojov môžeme spomenúť vykurovanie domácností a v priemysle; vylesňovanie a vysušovanie pôdy; urbanizáciu; elektrárne; znečistenie ovzdušia a skleníkový efekt (prebytok oxidu uhličitého a častice smogu). Tepelné znečistenie spôsobuje dlhodobé klimatické zmeny vytváraním potenciálnych katastrofických účinkov v ekosystémoch ako sú topenie ľadovcov na póloch a následným nárastom vodnej hladiny.

7.Svetelné znečistenie

Potom tu existuje aj svetelné znečistenie, vďaka ktorému je ťažšie vidieť hviezdy na nočnej oblohe. Zdrojmi svetelného znečistenia sú mestské pouličné osvetlenie; neustále osvetlenie označenia a vnútorných obchodných priestorov; významné športové a zábavné podujatia na štadiónoch a na otvorenom priestranstve; továrne s nepretržitou prevádzkou. Svetelné znečistenie má nepriaznivé účinky na denný rytmus človeka, ktorý reguluje prirodzené striedanie spánku a bdenia, a ktorý závisí od svetla. Ak nie je nikdy tma, riskujeme, že budeme trpieť nespavosťou a následnými výkyvmi nálady.

8.Elektromagnetické znečistenie

Končíme s typom znečistenia, ktoré je ešte stále trochu podceňované, ale určite si zaslúži, aby bolo zohľadnené: elektromagnetické znečistenie.  Súvisí s účinkami magnetického poľa na ľudský organizmus a prostredie, ktoré je vytvárané zdrojmi nachádzajúcimi sa všade v tomto technologickom svete zahŕňajúc: antény pre mobilné telefóny; bezdrôtové domáce a obchodné systémy a pokrytie veľkých mestských území wi-fi; magnetické pole mobilných telefónov, smartfónov a tabletov v neustálej prevádzke. Stále nie je jasné aké zdravotné následky majú tieto zariadenia, ale zásada opatrnosti by mala platiť vždy.

Koľko rôznych spôsobov ako znížiť znečistenie si vo vašom živote viete predstaviť? Pozrite si krátke video, ktoré vám ukáže aký vplyv majú každodenné činnosti na znečistenie životného prostredia.

Po zhliadnutí videa

Urobte si zoznam možných „mikro“ zmien vo vašom každodennom živote zameraných na zníženie znečistenia.