Téma 2 Odpad a konzumná spoločnosť

U mnohých tovarov v obehu, obdobie, po ktorom sa predané množstvá znížia na polovicu (t. j. trvanie tzv. „životného cyklu výrobku“) sa za posledné desaťročia výrazne znížilo, z hodnoty dvadsať rokov typických pre šesťdesiate roky 20. storočia na päť rokov typických pre deväťdesiate roky. Tento trend k znižovaniu doby životného cyklu stále pokračuje. To znamená, že napríklad v minulosti sme menili auto každých osem až desať rokov, kým dnes máme tendenciu kúpiť si nové auto každé štyri až päť rokov.

Odpad sa preto môže vyznačovať, úplne alebo čiastočne, vlastnosťami vhodnými na opätovné použitie, alebo recykláciu, po použití vhodnej úpravy na elimináciu cudzích materiál, úpravu kvalitatívnych vlastností alebo obnovenie správnej funkčnosti. Pozri modul 3 o opätovnom použití, recyklácií a repasovaní.

Podobnú situáciu dobre popisuje prípad odpadu z elektrických a elektronických zariadení (všeobecnej označovaných ako OEEZ (odpad z elektrických a elektronických zariadení). V priemyselných krajinách sa výmena zariadení OEEZ nevykonáva z dôvodu funkčnosti, ale z dôvodu neustáleho zavádzania nových príťažlivejších modelov s väčším výkonom. Pravdepodobne je to presne tak aj v prípade vášho posledného mobilného telefónu, nie? V skutočnosti produkujeme oveľa viac odpadu (a nebezpečnejšieho odpadu) ako v minulosti.

Už v roku 2016, sme na svete vyprodukovali viac ako 2,01 miliárd ton odpadu, avšak s rastúcou globálnou populáciou a urbanizáciou, sa očakáva, že do roku 2050 vyprodukujeme 3,4 miliárd ton odpadu (odhad Svetovej Banky). Aj keď krajiny s vysokými príjmami predstavujú iba jednu šestinu svetovej populácie (16%), spolu vytvárajú viac ako jednu tretinu svetového odpadu (34%).

Stručne povedané, produkujeme neuveriteľné množstvo odpadu, ktorý sa musí spracovať. Preto musíme vytvoriť efektívny systém nakladania s odpadom.

Overte si, aký je životný cyklus niektorých vašich vecí za posledných desať rokov (napr. vaše auto, mobilný telefón, počítač atď.). Znižuje sa?