Téma 2 Nový prístup

Moderný a udržateľný ekonomický systém musí optimalizovať využitie odpadových materiálov ako vstupov pre ďalšie výrobné procesy. Priemyselné činnosti sa musia reorganizovať podľa modelu biologických systémov. Tak bol zavedený dvojitý koncept obehového hospodárstva a priemyselnej ekológie; jeho účelom je zmeniť vývoj priemyselných systémov z lineárnych na cyklické s plným následným opätovným použitím sekundárnych produktov, ako sú energia alebo suroviny, pre ďalšie procesy. To je dôvod, prečo hovoríme o „druhotných surovinách”.

V obehových a ekologických priemyselných systémoch sa kladie dôraz na efektívnosť, zhodnocovanie a výmenu, aby sa minimalizoval akýkoľvek dopad na životné prostredie. Dokonalým ekologickým priemyselným systémom je taký, v ktorom sa vytvoria funkčné vzťahy medzi všetkými výrobnými závodmi: tzv. EKO PRIEMYSELNÉ PARKY. Ide o súbor priemyselných odvetví spolupracujúcich udržateľným spôsobom rovnako ako rôzne živočíchy a rastliny vzájomne spolu pôsobia prirodzenom prostredí.

Našim konečným cieľom je zorganizovanie dobrého ekonomického rozvoja pri súčasnom znížení akejkoľvek environmentálnej kontaminácie. Cieľ, pre ktorý je správne riadenie odpadového cyklu skutočne zásadné.

Zdá sa teda, že fáza nekontrolovateľného rastu odpadu, ktorá začala v 60. rokoch, sa teraz končila. Je možné znížovať množstvo odpadu a nakladať s ním najlepším možným spôsobom a šetriť životné prostredie bez ovplyvnenia nášho blahobytu. Predchádzanie vzniku odpadu je ozajstným veľkým cieľom, o ktorý sa treba usilovať, pretože toto je základ celého procesu udržateľného nakladania s odpadom. Pre lepšie pochopenie, aký je pozitívny efekt predchádzania vzniku odpadu na enviromentálnu udržateľnosť,  uvedomte si a zapamätajte tento jednoduchý vzorec: na každý kilogram odpadu, ktorý Nevytvoríme, ušetríme asi 100 kg prírodných zdrojov!

Dôležitou súčasťou procesu je naše osobné dennodenné správanie. Ako môže každý z nás žiť udržateľnejším spôsobom? Tu je zoznam „udržateľného správania”. Začnime…

Šetriť energiu

Šetriť vodu

Používať eko-priateľské čistiace produkty

Žiť bez papiera

Menej šoférovať

Využívať opakovane použiteľné alternatívy

Recyklovať a znova použiť

Vyhnúť sa plytvaniu s jedlom

Darovať nepoužité veci

Využívať obnoviteľnú energiu

Kupovať fair trade

Nosiť  udržateľné oblečenie