Téma 2 Metodólogia: Ekologické riadenie ľudských zdrojov

Ekologické riadenie ľudských zdrojov je definované ako celý rad postupov a techník, ktoré podporujú ekologické správanie v spoločnosti. V záujme zvyšovania povedomia medzi zamestnancami a podpory environmentálnej citlivosti by spoločnosť mala brať do úvahy organizáciu pracoviska a povzbudzovať všetkých, aby konali zodpovedne. Obrázok sumarizuje hlavné kroky na zabezpečenie udržateľnosti.

Dôležitosť trvalej udržateľnosti a jej úlohy v ekológii sú v dnešnej rozvíjajúcej sa spoločnosti kľúčové. Zavedením ekologického HRM spoločnosť začlení nové ekologické postupy do sveta ľudských zdrojov. Týmto sa budú navzájom dopĺňať a budú viesť spoločnosť k lepšej budúcnosti.

Mať environmentálnu víziu je rozhodujúce pre rozvoj akcií v rámci systému CE, a preto sa úloha ekologického riadenia ľudských zdrojov začína ešte pred prijatím nových zamestnancov. Počas procesu navrhovania alebo schvaľovania popisov práce spolu s ostatnými oddeleniami spojených s príjmom nových zamestnancov je dôležité zdôrazniť úlohy spojené s ochranou životného prostredia a jasne uviesť spoločenské a ekologické ciele spoločnosti.