Téma 1 Úvod

V predchádzajúcej časti ste sa bližšie pozreli na vašu doterajšiu kariérnu dráhu a vykonali ste hodnotenie ekologických aj prenosných zručností. V nasledujúcej časti sa budete venovať ďalšiemu zamysleniu sa nad svojimi osobnými schopnosťami a nad tým, ako zapadajú do získavania príležitostí v oblasti udržateľnosti na vašom (budúcom) pracovisku.

Preto začneme túto tému SWOT analýzou vašich osobných a profesionálnych schopností. Vysvetlíme, ako vykonať osobnú SWOT analýzu, ktorá vám pomôže nájsť v kariére silné (Strenghts) a slabé stránky (Weaknesses) a možné príležitosti (Opportunieties) a hrozby (Threats), ktoré môžu mať vplyv na vašu kariéru.