Téma 1 Potreba zmeny mentality

Udržateľnosť sa všeobecne vzťahuje na schopnosť koexistencie biosféry a ľudskej civilizácie. Ako môže teda odpadové hospodárstvo pozitívne ovplyvňovať udržateľnosť?

Odpad, znečistenie a ochrana životného prostredia sú vzájomne prepojené a súvisia s potrebou prehodnotenia výrobných systémov aj životného štýlu. Proces predchádzania vzniku a nakladania s odpadom predstavuje nenahraditeľnú alternatívu smerom k environmentálnej udržateľnosti, a naopak. Inými slovami, proces odpadového hospodárstva má podstatný vplyv na environmentálnu udržateľnosť nášho hospodárstva (a tiež na náš život). Ťažiskom je preto a) otočenie súčasnej logiky „lineárnej civilizácie“ (založenej na využívaní zdrojov a produkovaní odpadu) a b) vytváranie integrovaného riadenia cyklu odpadu základného kameňa novej environmentálnej politiky, v rámci všeobecnejšieho prístupu obehového hospodárstva. V skratke (“🡪” znamená “z čoho vyplýva”):

Udržateľnosť 🡪 Obeh 🡪 Nakladanie s odpadom🡪 Udržateľnosť

Vedeli ste, že znižovanie odpadu a opätovné použitie sú kľúčovými faktormi v znižovaní znečistenia?  Pre lepšie pochopenie ako pomáha predchádzanie vzniku odpadu pomáha znižovať niekoľko druhov znečistenia, pozrite si video.

Moderná priemyselná revolúcia spočívala na pevných základoch vedeckých a technologických objavov v 18. a 19. storočí. Avšak už na konci 17 storočia, niektorí ekonómovia zdôrazňovali, že neustály demografický nárast vyčerpá zdroje, čo bude limitovať rozvoj. Aj samotné obyvateľstvo.

Trend exponenciálneho rastu svetovej ľudskej populácie dnes koliduje s limitovanými zdrojmi a zvyšujúcim sa znečistením. V dvadsiatom storočí bol koncept industriálneho rozvoja lineárny : od surovín cez výrobky až po odpad. Odpadové hospodárstvo bolo založené na otázke: „Ako sa efektívne zbaviť odpadu bez vážnejšieho poškodenia zdravia a životného prostredia?”.

V 21. storočí, je na druhej strane potrebné riadiť vyčerpanie zdrojov tak, aby budúce generácie neboli pripravené o časť hodnoty, ak nie o celú ich hodnotu. Dobrým východiskovým bodom je preto udržateľný prístup, vytváranie cyklických postupov, v ktorých sa odpad stáva zdrojom pre ďalšiu výrobu. Ako bolo už spomenuté, veľmi úzke spojenie medzi obehovým hospodárstvom, nakladaním s odpadom a environmentálnou udržateľnosťou: tri pojmy spojené do hlbokého vzájomného vzťahu, v historickom okamihu, ktorým prechádzame.

Moderná priemyselná revolúcia spočívala na pevných základoch vedeckých a technologických objavov v 18. a 19. storočí. Avšak už na konci 17 storočia, niektorí ekonómovia zdôrazňovali, že neustály demografický nárast vyčerpá zdroje, čo bude limitovať rozvoj. Aj samotné obyvateľstvo.

Trend exponenciálneho rastu svetovej ľudskej populácie dnes koliduje s limitovanými zdrojmi a zvyšujúcim sa znečistením. V dvadsiatom storočí bol koncept industriálneho rozvoja lineárny : od surovín cez výrobky až po odpad. Odpadové hospodárstvo bolo založené na otázke: „Ako sa efektívne zbaviť odpadu bez vážnejšieho poškodenia zdravia a životného prostredia?”.

V 21. storočí, je na druhej strane potrebné riadiť vyčerpanie zdrojov tak, aby budúce generácie neboli pripravené o časť hodnoty, ak nie o celú ich hodnotu. Dobrým východiskovým bodom je preto udržateľný prístup, vytváranie cyklických postupov, v ktorých sa odpad stáva zdrojom pre ďalšiu výrobu. Ako bolo už spomenuté, veľmi úzke spojenie medzi obehovým hospodárstvom, nakladaním s odpadom a environmentálnou udržateľnosťou: tri pojmy spojené do hlbokého vzájomného vzťahu, v historickom okamihu, ktorým prechádzame.

Videli sme tzv. „prístup 6R“. Spomínate si? Kratšia verzia je prístup „3 R”.

Pozrite si video (môžete ho zdieľať so svojimi deťmi, vo vašej rodine), potom si zapíšte rozdiely medzi prístupmi 3 R” a „6 R”.

3 chýbajúce R”, ktoré nenájdete v krátkom tri R prístupe”, a ktoré máte v rozšírenom šesť R prístupe”, si vyžadujú väčšie úsilie v našom každodennom živote. Prečo?

Napíšte príklady toho, čo môžete vo svojom živote urobiť, aby ste použili tri komplexnejšie R, aby ste transformovali prístup 3R na prístup 6R.