O projekte

Prehľad projektu

Z nášho hospodárstva unikajú hodnotené materiály. Vo svete, kde je dopyt a konkurencia zameraná na neobnoviteľné alebo obmedzené zdroje stále sa tlak na ich využívanie v rámci zvyšuje. Takéto využívanie spôsobuje poškodzovanie a degradáciu životného prostredia a narúšanie jeho krehkej stability. Európa môže mať ekonomický aj environmentálny osoh z lepšieho používania týchto zdrojov. Od priemyselnej revolúcie sa náš hospodársky model vyjíjal v línii “vziať – vyrobiť – skonzumovať – zlikvidovať”. Tento lineárny model predpokladá, že zdroje sú bohaté, dostupné, ich získanie je jednoduché a ich likvidácia lacná. V dnešnej dobe je už jasné, že tieto veci ohrozujú konkurencieschopnosť Európy.

Posun smerom k obehovému hospodárstvu je nevyhnutným predpokladom realizácie programu EURÓPA 2020 Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Obehové hospodárstvo ponúka príležitosť na znovuobnovenie nášho hohospodárstva, jeho zefektívnenie a zvýšenie jeho udržateľnosti a konkurencieschopnosti. Vďaka tomuto novému plánu sa má európske hospodárstvo stať čistejším a konkurencieschopnejším s tým, že Európska komisia prináša ambiciózne opatrenia na zníženie využívania zdrojov, zníženie odpadov a podporu recyklácie.
Vyššie a udržateľnejšie zlepšenie efektívnosti využívania zdrojov sú na dosah a môžu priniesť veľké ekonomické výhody. EK prijala ambiciózny balík obehového hospodárstva, ktorý zahŕňa revidované legislatívne návrhy týkajúce sa odpadu s cieľom stimulovať prechod Európy k obehovému hospodárstvu, ktoré podporí jej globálnu konkurencieschopnosť a vytvorí udržateľný hospodársky rast a nové pracovné miesta.
Úspešná implementácia môže do roku 2020 vytvoriť viac ako 180 000 priamych pracovných miest a odhadom ďalších 400 000 pracovných miest vznikne implementáciou novej odpadovej legislatívy. Tento krok by mal prispieť k uspokojeniu 10 – 40% dopytu po surovinách v EÚ a to prispením k cieľu zníženia skleníkových plynov o 40% v roku 2030.

V tejto súvislosti CICLO predstavuje vývoj interaktívneho, dopytovo-orientovaného online ekosystému obehového hospodárstva, zameraného na mapovanie a zručnosti na trhu práce a poskytovanie balíka odbornej prípravy pre zamestnancov
a nezamestnané osoby, aby ich vybavili základnými zručnosťami v obehovom hospodárstve súvisiacimi s recykláciou, opätovným použitím a repasovaním výrobkov, servisovaním a opravom (posun od produkcie a predaja k službám).
CICLO a jeho partneri s akreditovanými školeniami zabezpečia set zručností a kvalifikácií pre účastníkov projektu CICLO, založené na úrovniach EQF a ECVET a maximalizujú ich potenciál na trhu práce, potenciál sociálnej aj finančnej integrácie a súčasne poskytnú nové inkluzívne pedagogiky a vzdelávanie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Ciele

Rozvíjať kultúru podnikania a inovácií medzu obyvateľmi EÚ

Podporovať inkluzívne vzdelávacie iniciatívy a digitálne začlenenie pre všetkých

Otvorené a inovatívne vzdelávanie, odborná príprava a práca s mládežou v ére digitálnych médií

Poskytnúť inovatívne vzdelávacie postupy založené na IKT, ktoré budú dospelých motivovať k účasti a aktívnemu učeniu

Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácií na uľahčenie učenia sa, zamestnateľnosti a pracovná mobilita

Trvalo udržateľné investície, výkonnosť a efektívnosť vo vzdelávaní a odbornej príprave

Kombinovať vyššiu úroveň excelentnosti a atraktívnosti odbornej prípravy a vzdelávania so zvýšenou úrovňou príležitosti pre všetkých vrátane znevýhodnených

Posilnenie kľúčových kompetencií v učebných osnovách C-VET a poskytovanie efektívnejších príležitostí pre študentov získať alebo rozvíjať tieto zručnosti prostredníctvom I-VET a C-VET

Zlepšenie prístupu k odbornej príprave a kvalifikáciám prostredníctvom C-VET zvyšovaním kvality a ponuky a dostupnosť C-VET, validácia neformálneho a informálneho vzdelávania a podpora štúdia/ tréningu na pracovisku

Výstupy

IO1 Ekosystémový a metodický rámec pre zručnosti v obehovej ekonomike (eBook)

Prezentácia súčasných a perspektívnych tvarov rozširovania ekosystému a zručností obehového hospodárstva prostredníctvom nástrojov IKT pre potenciálnych a súčasných odborníkov na trhu a prediskutovanie rozdielov v týchto oblastiach a potrieb cieľových skupín v partnerských krajinách a EÚ.

IO2 Učebné osnovy a súbory nástrojov odborného vzdelávania a prípravy kľúčových zdrojov na získavanie zručností

Tvorba dopytovo-orientovaného ekosystému na trhu práce a mapovanie zručností, poskytnutie školiaceho balíka pre zamestnaných a nezamestnaných občanov EÚ, ktorý im poskytne základné zručnosti v obehovej ekonomike súvisiace s riadením recyklácie, možnosťami opätovného použitia a repasovania, servisom (službou namiesto kúpy výrobkov) s cieľom získať prístup alebo posilniť svoje postavenie na trhu práce.

IO3 Multifunkčná a interaktívna platforma - otvorený vzdelávací a školiaci e-zdroj

Platforma dodávajúca všetky komponenty projektu týkajúce sa online vzdelávania a podporujúca online interaktívne nástroje, ako sú fóra, blogy, aplikácie pre vytváranie sociálnych sietí a chatovacie miestnosti, pričom sa bude tiež kombinovať s webovou stránkou projektu. Platforma bude prístupná aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.

IO4 Nástroje na hodnotenie zručností, ich validáciu a uznávanie

Balík nástrojov pre školiteľov, pedagógov a zamestnávateľov s cieľom vyhodnotiť, potvrdiť a uznať zručnosti získané poskytovaním školiaceho balíka CICLO cieľovým skupinám.

IO5 Obehové hospodárstva v národnom hospodárstve a ekonomike EÚ

Balík opatrení na prispôsobenie a prijatie politík Konzorcium vyvinie online adaptačný a politický balík, v ktorom poskytne zúčastneným stranám CICLO konkrétne usmernenia o tom, ako integrovať vzdelávací balík CICLO do svojich bežných vzdelávacích aktivít, ako ho využiť ako súčasť VET modulov pre študentov/ osoby, vzdelávajúce sa v tejto oblasti s tým, že tento balík bude akreditovaný na základe ECVET.