Časť 3 Cirkulárna ekonomika a udržateľnosť

Súčasné lineárne hospodárstvo zamerané na ťažbu-transformáciu-použitie-vyradenie nás priviedla do bodu, kedy extrahujeme  získavame zdroje z biosféry bez ich obnovovania v rovnakom pomere tak, aby sme ju zachovali pre naše deti

Bolo to v 70. rokoch, keď sme zahájili tento proces vyčerpania dostupných prírodných zdrojov, ktorý prekročil kapacitu na regeneráciu ekosystémov. Súčasne svetová populácia a jej potreby naďalej rastú.

Na zvrátenie tohto systému je potrebné zmeniť paradigmu svetového hospodárstva na systém založený na obnove prírodných hodnôt prostredníctvom zníženia znižovania, opätovného použitia používania, regenerácie zhodnocovania a recyklácie použitých zdrojov (materiálov a energie). Toto predĺži ich životnosť v systéme a zníži vplyv životného cyklu vyrábaných produktov a služieb komplementáciou zavedením koncepcie trvalej udržateľnosti, a teda obehového hospodárstva.

Toto prispôsobenie neznamená, že dochádza k strate konkurencieschopnosti účastníkov procesu. Môže dokonca vytvárať príležitosti a zdokonaliť existujúce procesy zvyšovaním ich efektívnosti a s väčšou pridanou hodnotou pre spoločnosť a tiež podporovať aktivity na lokálnej úrovni. Potreba optimalizácie zdrojov je v skutočnosti klasickým ekonomickým princípom a prechod na obehové hospodárstvo pomôže v tomto procese zeefektívnenia a optimalizácie zdrojov.

Čeliac rýchlo sa meniacemu ekonomickému a spoločenskému prostrediu predstavuje rozmýšľanie o udržateľnosti a spoločensky a environmentálne zodpovednom riadení spôsob ako sa môžu spoločnosti umiestniť na trhu a prosperovať.

Opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu, ekodizajn (stimulujúci rozvoj a inovácie), opätovné použitie a ďalšie akcie v rámci obehového hospodárstva môžu pre spoločnosti generovať veľmi významné úspory, vytváranie priamych pracovných miest v sektore udržateľného riadenia (napr. v odpadovom riadení, hospodárstve, v riadení odpadových vôd nakladaní s odpadovými vodami a v alternatívnom energetickom sektore), a zároveň znižovať emisie skleníkových plynov a vplyv činnosti spoločností na životný cyklus.

Módny priemysel a súvislosť s obehovým hospodárstvom

Výborne, úspešne ste absolvovali Modul

Cirkulárna ekonomika, čo to vlastne je?”.