Časť 2 Prínosy, výzvy a príležitostí cirkulárnej ekonomiky

Čo je pre vás osvedčený postup v obehovom hospodárstve? Urobte si čas a napíšte si vaše myšlienky predtým než budete pokračovať v čítaní.

Rovnako ako všetko ostatné, aj obehové hospodárstvo má svoje výhody. V Európe sú tieto výhody významné (napr. zníženie environmentálnych záťaží minimalizuje rastúcu závislosť od dovozu). Táto závislosť je čoraz viac zdrojom zraniteľnosti. Rastúci globálny boj o prírodné zdroje prispieva k veľkému zvyšovaniu cien, a výsledkom stratégií obehového hospodárstva by teda mohli byť značné úspory nákladov a zvýšenie konkurencieschopnosti priemyslu.

Výzvy, ktorým čelí obehové hospodárstvo sú: rastúci počet nových prístupov a nevyhnutné rozdiely medzi existujúcim lineárnym systémom a novými prístupmi. Tieto môžu byť niektorými zainteresovanými stranami považované za hrozbu, inými však za príležitosť.

Medzi osvedčené postupy v obehovom hospodárstve patria spoločnosti, ktoré už zamestnávajú alebo experimentujú s novými obchodnými modelmi založenými na službách a spotrebiteľských funkciách, a vlády, ktoré čoraz viac podporujú predchádzanie vzniku odpadu.

Príklady dobrej praxe môžeme nájsť aj v prípade neziskových spoločností. Pozrime sa na príklad Humana Portugalsko! Od roku 1998 bola Humana neziskovým združením zameraným na ochranu životného prostredia prostredníctvom opätovného používania oblečenia a textilu. Toto združenie realizuje aj programy spolupráce a rozvoja v Guinei-Bissau a Mozambiku.

Poslaním Humana je: „Ochraňovať životné prostredie opätovným používaním textilu a zvyšovať zlepšovať životné podmienky rozvíjaním komunít na národnej aj medzinárodnej úrovni prostredníctvom programov založených na solidarite, aktívnej organizácie ľudí osobitne zameraných na deti a mládež.”

Hodnotami Humana sú “solidarita, udržateľnosť, povedomie o životnom prostredí, transparentnosť, vytrvalosť, orientácia na človeka a profesionalita” zatiaľ čo jej víziou je “zlepšiť životné podmienky najviac znevýhodnených komunít na svete a uľahčiť ich ekonomický a sociálny pokrok a podporiť obehové hospodárstvo”.

Ako je možné spolupracovať s Humana? Ľudia, ktorí majú záujem, môžu darovať nepoužívané oblečenie, topánky a iné predmety do kontajnerov Humana po celom Portugalsku alebo dokonca ísť aj do kamenných obchodov a kúpiť nosené šatstvo. Prostredníctvom siete obchodov propaguje Humana a jej partneri druhý život oblečenia ako pilier / základ udržateľnej módy.

Diagram názorne vysvetľuje ako Humana využíva darované topánky a oblečenie. Po umiestnení oblečenia do kontajnerov a jeho vyzbieraní, putuje do špeciálneho veľkoskladu, kde je vytriedené ako textilné výrobky. Výrobky sú opätovne použité v obchodoch Humana (14%) a mimo Portugalska (40%). Výrobky uložené v kontajneroch Humana môžu byť nevhodné (1.5%), niektoré sa musia vyhodiť nakoľko sú na konci svojej životnosti (7%) a niektoré sú recyklované (37.5%).

Nájdite 3-4 príklady obehovej ekonomiky, ktoré uplatňujú spoločnosti v Európe.

Nájdite príklady obehového hospodárstva v rámci Európy.

Potenciály a výzvy obehového hospodárstva