Časť 1 Princípy cirkulárnej ekonomiky

Čo je podľa vás obehové hospodárstvo? Predtým než budete pokračovať v čítaní, opíšte tento pojem vlastnými slovami.

Obehové hospodárstvo je model výroby a spotreby, ktorý zahŕňa zdieľanie, opätovné využívanie, vzdelávanie a recykláciu existujúcich materiálov a produktov a predlžovanie ich životnosti. V praxi obehové hospodárstvo znamená zníženie množstva odpadu na minimum. Keď je produkt na konci svojej životnosti, jeho materiály / jednotlivé zložky sú v rámci ekonomiky inovované kedykoľvek je to možné, a môžu byť znovu a znovu použité, čím sa zvyšuje hodnota.

Obehové hospodárstvo je v kontraste s lineárnym ekonomickým modelom založeným na princípe „vyrobiť-spotrebovať-vyhodiť“. Tento model vyžaduje veľkú spotrebu materiálov za nízku cenu, ľahko dostupných a s veľkým množstvom energie.

Ekonomický model “vyťažiť, vyrobiť, znečistiť” dnes dosahuje svoje fyzické limity. Obehové hospodárstvo je atraktívnou alternatívou, ktorá sa snaží nanovo zadefinovať pojem rastu so zameraním na prínosy pre celú spoločnosť. Toto zahŕňa oddelenie hospodárskej činnosti od spotreby konečných zdrojov a zásadné vylúčenie plytvania zo systému. 

Krátke video vysvetľuje myšlienku obehového hospodárstva:

 

Teraz sa pozrime na sedem pilierov obehového hospodárstva. Každý pilier je v podstate dôležitým prvkom, ktorý popisuje konečný stav obehového hospodárstva akonáhle je skutočne dosiahnutý. Ide o ideálny stav, ktorý sa nedá plne dosiahnuť, ale poskytuje špecifický súbor cieľov, ktoré sa snažíme dosiahnuť v obehovej spoločnosti v mnohých rôznych kontextoch (podnikanie, bývanie atď.).

1.Materiály sú v obehu v neustále vysokej hodnote

V tomto pilieri je hlavnou prioritou zachovanie komplexnosti materiálu prostredníctvom kaskádovania materiálov v ich najkompletnejšej forme čo najdlhšie ako je to len možné. Materiály v tomto pilieri sa používajú iba ak je to nevyhnutné, a uprednostňuje sa „dematerializácia“ produktov a služieb.

2.Celá energia je založená na obnoviteľných zdrojoch

V obehovom hospodárstve je systém navrhnutý tak, aby bol energeticky účinný bez zníženia výkonnosti a účinnosti. Energia sa šetrí inteligentne a kaskádovito, ak je k dispozícii na využitie menej energie. Spotreba energie je prispôsobená množstvu dostupnej lokálnej energie.

3.Biodiverzita je podporovaná a zvyšovaná ľudskou činnosťou

Jedným z hlavných princípov činnosti cirkulárnej ekonomiky je zachovanie komplexnosti produktu: ochrana ekologickej diverzity je pre planétu esenciálnym zdrojom odolnosti.

4.Ľudská spoločnosť a kultúra zostávajú zachované

Je potrebné udržanie inej formy komplexnosti a diverzity, ľudských kultúr a sociálnej súdržnosti.

5.Zdravie a blaho ľudstva a ostatných druhov sú podporované štrukturálne

Tento pilier zdôrazňuje význam vylúčenia toxických a nebezpečných látok. V prechodných fázach k obehovému hospodárstvu je dôležité minimalizovať a udržiavať vysoko kontrolované cykly. Ekonomické aktivity neohrozujú zdravie a  blaho ľudstva.

6.Ľudské činnosti maximalizujú vytváranie spoločenskej hodnoty

Je dôležité si uvedomiť, že materiály a energia nie sú k dispozícii v nekonečnej miere, takže ich spotreba musí byť dobre premyslená a zacielená. Voľba použitia zdrojov maximalizuje vytváranie hodnoty v čo najväčšom počte kategórií.

7.Vodné zdroje sa získavajú a kolujú udržateľným spôsobom

Svetový ekonomický systém disponuje vládnymi riadiacimi systémami so stimulmi a mechanizmami, ktoré mu umožňujú reagovať na krízy. To znamená, že existuje rozdelenie v rámci energie, štruktúry informačných sietí a garanciami existencie záložných kópií v prípade zlyhania častí systému. This means that there is a distribution in power, the structure of information networks and the guarantee of the existence of backup copies in case parts of the system fail.

  • Keď si prečítate o 7 pilieroch, viac si uvedomíte skutočnosť, že obehové hospodárstvo má svoje výhody.
  • Porozmýšľajte aké výhody existujú pre Európu (životné prostredie, ekonomika, a ostatné).

Sedem pilierov obehového hospodárstva