Θεματική 7 Διαχείριση και απόρριψη άλλων κλασμάτων αποβλήτων

Προτού επεξεργαστούμε τα άλλα κλάσματα αποβλήτων, είναι απαραίτητο να επιλέξουμε εκμεταλλεύσιμα κλάσματα σε προγενέστερο στάδιο, μέσα από κατάλληλα συστήματα χωριστής (διαχωρισμένης) συλλογής. Αυτός είναι ο λόγος που κάνουμε διαχωρισμένη συλλογή αποβλήτων. Όσο περισσότερο διαχωρισμένη είναι η συλλογή των κλασμάτων αποβλήτων, τόσο καλύτερα μπορούμε να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε πρώτες ύλες και ενέργεια.

Στην Ευρώπη, η ανάκτηση της ενεργειακής περιεκτικότητας των αποβλήτων πραγματοποιείται κυρίως μέσω διαδικασιών άμεσης καύσης σε ειδικά εργοστάσια, εξοπλισμένα με μονάδες ανάκτησης θερμότητας και ενέργειας.

Οι ολοένα και αυστηρότεροι περιορισμοί που επιβάλλονται σχετικά με τις εκπομπές αερίων στην ατμόσφαιρα έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ιδιαίτερα προηγμένων συστημάτων επεξεργασίας αναθυμιάσεων. Τα τελικά απόβλητα (στάχτες, όχι περισσότερο από το 2% του βάρους της αρχικής ποσότητας των αποβλήτων) που παράγονται σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από απορρίμματα, μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν σε τυπικές εργασίες πολιτικών μηχανικών, για παράδειγμα στην αντικατάσταση των φυσικά αδρανών υλικών που χρησιμοποιούνται στη θεμελίωση δρόμων.

Αυτό που απομένει μετά την επεξεργασία των αποβλήτων απορρίπτεται σε ελεγχόμενους χώρους υγειονομικής ταφής. Οι σύγχρονοι χώροι υγειονομικής ταφής, εκτός από την εύρυθμη και οργανωμένη απόρριψη των αποβλήτων, διαθέτουν συστήματα για απομόνωσή τους από το γύρω περιβάλλον, ιδίως από το υπέδαφος και τα υπόγεια στρώματα.

Για τον σκοπό αυτό, οι χώροι υγειονομικής ταφής είναι εξοπλισμένοι με συστήματα συγκράτησης των δύο βασικών ροών ρύπων που παράγουν: στραγγίδια (στράγγισμα), δηλαδή μια ροή υγρού που μαζεύεται στο κάτω μέρος του χώρου υγειονομικής ταφής (και προέρχεται κυρίως από νερό της βροχής που διεισδύει και περνά μέσα από τη μάζα αποβλήτων) και το βιοαέριο, το οποίο αποτελείται από μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα (τα αέρια που είδαμε προηγουμένως στην αναερόβια διάσπαση), και το οποίο παράγεται από βιοδιασπώμενες οργανικές ουσίες.

Εάν εφαρμοστούν με κατάλληλες μεθόδους, τα συστήματα συγκράτησης μπορούν να μετριάσουν σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ελεγχόμενων χώρων υγειονομικής ταφής, ακόμη και αν αυτοί βρίσκονται σε περιοχές που παρουσιάζουν ορισμένες υδρογεωλογικές ιδιαιτερότητες.

⮚Υποθέστε ότι σε μια εταιρεία παράγονται τα ακόλουθα απόβλητα σε μια εβδομάδα: 200 κιλά οργανικών αποβλήτων, 1.200 κιλά χαρτιού, 400 κιλά πλαστικού, 110 κιλά μετάλλων, 330 κιλά γυαλιού και 240 κιλά άλλα απόβλητα. Υπολογίστε τη «σύνθεση προϊόντος» (ποσοστό βάρους) των αποβλήτων ανά υλικό.

Υπολογίστε τα ποσοστά με βάση το ακόλουθο παράδειγμα. Αν η συνολική ποσότητα αποβλήτων είναι  200 + 1.200 + 400 + 110 + 330 + 240 kg = 2.480 kg, τότε το ποσοστό του βάρους των οργανικών αποβλήτων είναι: 200 / 2.480kg * 100 = 8% (η σωστή απάντηση είναι το β).

Είδος

Οργανικά

Χαρτί

Πλαστικό

Μέταλλα

Γυαλί

Άλλα

Βάρος%

      

Μπορείτε να ελέγξετε τις απαντήσεις με βάση αυτή τη λίστα (προσέξτε, τα ποσοστά είναι σε λανθασμένη σειρά): α) 48,4%  β) 8%  γ) 16%  δ) 9,6%  ε) 13,3%   στ) 4,4%.