Θεματική 5 Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων

Η διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων αποτελεί ένα κρίσιμης σημασίας βήμα στη συνολική διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, ειδικά στην περίπτωση των αστικών αποβλήτων.

Σήμερα, η συλλογή αποβλήτων εμπλέκει άμεσα τους πολίτες, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν στη διαδικασία συλλογής αποβλήτων με έναν υπεύθυνο τρόπο. Τα υφιστάμενα συστήματα συλλογής αποβλήτων μπορούν να διαιρεθούν σε συστήματα «συλλογής από τον δρόμο» και συστήματα συλλογής «από πόρτα σε πόρτα».

Στα συστήματα συλλογής από τον δρόμο, τα απόβλητα τοποθετούνται μέσα σε κάδους καθορισμένου μεγέθους, οι οποίοι βρίσκονται μόνιμα εντός των αστικών περιοχών. Σε αυτό το σύστημα το κόστος εφαρμογής και διαχείρισης είναι χαμηλότερο, αλλά η ποιότητα της διαφοροποιημένης συλλογής είναι χαμηλότερη (εξαιτίας των λαθών των καταναλωτών, οι οποίοι δεν τοποθετούν τα απόβλητα στους σωστούς κάδους).

Η εξάπλωση των συστημάτων συλλογής από πόρτα σε πόρτα παρουσιάζει σταδιακά αύξηση τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάγκης για αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων που συλλέγονται με διαχωρισμένο τρόπο (τα οποία στη συνέχεια στέλλονται για πιο αποτελεσματική ανάκτηση των υλικών).

Τώρα, σκεφτείτε και προσπαθήστε να προσδιορίσετε τα βασικά συστατικά (ως προς το βάρος) των αποβλήτων που παράγετε στο σπίτι σας κατά τη διάρκεια ενός μήνα.

Ανεξάρτητα από το πώς γίνεται η συλλογή, είτε από τον δρόμο είτε από πόρτα σε πόρτα, ένα καλό σύστημα πρέπει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις ώστε να συμβάλλει στη διαχωρισμένη συλλογή. Η συλλογή και η μεταφορά είναι τα πρώτα βήματα. Στη συνέχεια, τα διάφορα είδη αποβλήτων πρέπει να υποστούν τη σωστή επεξεργασία. Στην επόμενη παράγραφο, θα δούμε τι συμβαίνει με το «οργανικό κλάσμα αποβλήτων».