Θεματική 4 Η σημασία της πρόληψης παραγωγής αποβλήτων

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις (τρόποι σκέψης) σχετικά με τον τρόπο πρόληψης παραγωγής αποβλήτων. Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, η παραγωγή αποβλήτων αποτρέπεται αποτελεσματικά (ή μειώνεται) με την παραγωγή αγαθών με πιο οικολογικό τρόπο και με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών. Τα απόβλητα που παράγονται μπορούν να υποστούν επεξεργασία για να δώσουν πίσω υλικά και ενέργεια. Επιπλέον, όλη η βιομηχανία παραγωγής πρέπει να εφαρμόσει το λεγόμενο «Τριπλό αποτέλεσμα» (Triple Bottom Line) πράγμα που σημαίνει ότι κάθε επιχείρηση πρέπει να στοχεύει σε τρεις στόχους ταυτόχρονα:

  1. Οικονομική ευημερία
  2. Περιβαλλοντική ποιότητα
  3. Κοινωνική ισότητα

Η δεύτερη προσέγγιση ονομάζεται «Νέα Θεωρία της Μεγέθυνσης» (New Growth Theory), η οποία θέτει ως προτεραιότητα τις δράσεις που στοχεύουν στον μετασχηματισμό του τρόπου σκέψης μας. Σύμφωνα με αυτή τη Θεωρία, ακόμη και οι διαδικασίες εκείνες που είναι πιο βιώσιμες από τις παραδοσιακές από περιβαλλοντική άποψη, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αρνητικές και παράδοξες συνέπειες. Έτσι, η έμφαση πρέπει να δοθεί αλλού: πρέπει να αλλάξουμε ριζικά την αντίληψή μας για το τι σημαίνει «ανάπτυξη».

Για παράδειγμα, η παραγωγή σύγχρονων αυτοκινήτων που καταναλώνουν λιγότερες ποσότητες καυσίμων και εκπέμπουν λιγότερους ρύπους, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Στην πραγματικότητα, μια τεχνολογική εξέλιξη που θα οδηγούσε στην παραγωγή αυτοκινήτων πιο φιλικών προς το περιβάλλον, θα μπορούσε να ωθήσει τους ιδιοκτήτες να χρησιμοποιούν περισσότερο αυτά τα αυτοκίνητα, προκαλώντας, εν τέλει, περισσότερη ρύπανση. Αν συνέβαινε αυτό, θα ήταν παράδοξο!

  • Τι πιστεύετε για αυτό τον τρόπο σκέψης;
  • Είναι πιθανόν να έχουμε περισσότερη ρύπανση λόγω της αυξημένης χρήσης περιβαλλοντικά πιο φιλικών αγαθών;

Έτσι, η εξέλιξη των συστημάτων παραγωγής (σύμφωνα με τις αρχές του «Τριπλού Αποτελέσματος») πρέπει να συνδυαστεί με μια εντατική πολιτική εκπαίδευσης των πολιτών, έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να μπορούν να διαδραματίσουν θετικό ρόλο ως πιο υπεύθυνοι και «πραγματικά ενσυνείδητοι» καταναλωτές. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πετύχουμε σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη.

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο,

καταγράψτε ένα προσωπικό σχέδιο για το πώς θα μπορούσατε να εφαρμόσετε τα «6R» στην καθημερινή σας ζωή

απαριθμήστε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να αναλάβετε προσωπική αλλά και επαγγελματική ευθύνη και επισημάνετε ευκαιρίες για πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων και καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων που παράγετε.