Θεματική 4 Αξιολόγηση Πράσινων Δεξιοτήτων

Τώρα έχετε μια ιδέα για τις μεταβιβάσιμες δεξιότητές σας, ας ρίξουμε μια ματιά στο είδος των δεξιοτήτων που μπορεί να έχουν αυξανόμενη σημασία σε μια πιο πράσινη οικονομία. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) εντόπισε τις ακόλουθες βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για πράσινες θέσεις εργασίας σε όλο το εργατικό δυναμικό (2018):

  • Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία, προθυμία και ικανότητα να μάθουν για την αειφόρο ανάπτυξη
  • Δεξιότητες προσαρμοστικότητας και μεταβιβάσιμες για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να μάθουν και να εφαρμόσουν τις νέες τεχνολογίες και διαδικασίες που απαιτούνται για κάνουν την εργασία τους πιο πράσινη
  • Ικανότητες Ομαδικότητας αντανακλώντας την ανάγκη των οργανισμών να εργαστούν συλλογικά για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
  • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης για την προώθηση της απαιτούμενης αλλαγής σε συναδέλφους και πελάτες
  • Επιχειρηματικές δεξιότητες για να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα και περιβαλλοντικού μετριασμού και προσαρμογής
  • Εργασιακή ασφάλεια και υγεία (OSH).

Όπως μπορείτε να δείτε, η πλειονότητα αυτών των δεξιοτήτων είναι αρκετά γενικές και επομένως μεταβιβάσιμες δεξιότητες! Παρόλο που ίσως νιώθετε ήδη άνετα για κάποιες από αυτές, υπάρχουν πιθανώς άλλες δεξιότητες που θα χρειαστούν περαιτέρω ανάπτυξη.
 Κατεβάστε το Φύλλο Εργασίας- Αξιολόγηση Πράσινων Δεξιοτήτων  και μάθετε ποιες είναι οι πράσινες δυνάμεις σας!

Τώρα θα πρέπει να έχετε μια σαφή επισκόπηση του τι είναι οι μεταβιβάσιμες δεξιότητες, ποιες είναι οι πράσινες δεξιότητες, πού βρίσκονται τα δυνατά σας σημεία και οι δεξιότητες που χρειάζονται βελτίωση. Στην επόμενη ενότητα, θα χρησιμοποιήσετε ό, τι έχετε μάθει για τις μεταβιβάσιμες και πράσινες δεξιότητές σας για περαιτέρω αξιολόγηση και βελτίωση της καριέρας σας.