Θεματική 3 ΣΠΥ προσανατολισμένα στα αποτελέσματα

Τα Συστήματα Προϊόντων-Υπηρεσιών (ΣΠΥ) προσανατολισμένα στα αποτελέσματα αναφέρονται στην πώληση της υπηρεσίας ή της δυνατότητας αντί στην πώληση του προϊόντος. Το ίδιο το προϊόν ενδέχεται να μην διακρίνεται εύκολα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον πάροχο υπηρεσιών. Οι κίνδυνοι αναλαμβάνονται από τον πάροχο και ο πελάτης δεν έχει καμιά δικαιοδοσία επί των μέσων, ωστόσο, με αυτόν τον τύπο ΣΠΥ, προκύπτουν νέοι τρόποι διεκπεραίωσης διάφορων λειτουργιών.

Τι μαθαίνουμε από τη μελέτη περίπτωσης της Philips και την υπηρεσία «pay-per-lux»; Ο πελάτης δεν αγοράζει λαμπτήρες φθορισμού για τον φωτισμό του χώρου του, αλλά πληρώνει την εταιρεία Philips για να αναλάβει τον επαρκή φωτισμό του χώρου, ανάλογα με την ένταση της ακτινοβολίας που παρέχει (ο πελάτης πληρώνει για τον φωτισμό αναλόγως της κατανάλωσης ανά ημέρα). Οι λαμπτήρες φθορισμού ανήκουν στη Philips, η οποία φροντίζει για την αντικατάσταση τους και για τη συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων.

Source: Philips, NO Centrum kontinuálneho vzdelávania

Ας μάθουμε περισσότερα για τη λύση «pay-per-lux» της Philips από έναν πραγματικό πελάτη: