Θεματική 3 Πιθανά Σενάρια

Σε μια χωρίς αποκλεισμούς κυκλική αγορά εργασίας, οι αξιοπρεπείς ευκαιρίες εργασίας είναι διαθέσιμες σε όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητα, το καθεστώς μετανάστευσης, το επίπεδο σωματικής ή διανοητικής ικανότητας, το επίπεδο δεξιοτήτων ή τη γεωγραφική τοποθεσία. Οι χώρες και οι περιοχές υιοθετούν την κυκλικότητα ως έναν τρόπο μείωσης των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν τις ανάγκες του πλανήτη και εξισορροπούν την ισχύ. Οι συνέργειες μεταξύ της κυκλικής ,της κοινωνικής και της αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίες βασίζονται τόσο στη μεγιστοποίηση του κέρδους όσο και στη δημοκρατική διακυβέρνηση, αναγνωρίζονται ευρέως και συμβάλλουν στην ανάληψη δράσης χωρίς αποκλεισμούς. Οι συνεργασίες μεταξύ της κοινωνικής και της οικονομίας αλληλεγγύης, του δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών εργοδοτών διασφαλίζουν την πρόσβαση στην εργασία για άτομα που παραδοσιακά αντιμετωπίζουν εμπόδια στην είσοδο της αγοράς εργασίας. Οι εργαζόμενοι και το κοινό είναι καλά ενημερωμένοι για την κυκλική οικονομία. Εκείνοι που απασχολούνται σε μετατοπισμένους ή μεταβατικούς τομείς, έχουν παροχή σαφούς καθοδήγησης και επιλογές για αναβάθμιση ή επαναπροσαρμογή δεξιοτήτων προς αναδιάταξη σε άλλους τομείς.