Θεματική 3 Κατανοώντας την ανακατασκευή

Τι πιστεύετε ότι είναι η ανακατασκευή; Να διατυπώσετε σε 2-3 γραμμές τον δικό σας ορισμό σας, ξεκινώντας την πρότασή σας ως εξής: «Ανακατασκευή είναι…»

Πώς μια εταιρεία ανακατασκευάζει υλικά στην πραγματικότητα;

Ο Όμιλος ZF χρησιμοποιεί την ανακατασκευή και μετατρέπει παλιά προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε καινούργια.

Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο:

  • Να ξαναδιαβάσετε τον ορισμό σας για την ανακατασκευή και να τον επαναδιατυπώσετε κάνοντας όλες τις αναγκαίες αλλαγές, εάν χρειάζεται.
  • Σύμφωνα με το βίντεο, ποια είναι η διαδικασία ανακατασκευής πριν τη διάθεση ενός προϊόντος στην αγορά; Να καταγράψετε τα βήματα.