Θεματική 3 Αποτελέσματα

Προκειμένου να μετρηθούν τα αποτελέσματα της ανάπτυξης μιας κυκλικής οικονομίας, μια εταιρεία μπορεί να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης απόδοσης, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους που σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας κυκλικής οικονομίας. Έτσι, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον σε μια πιο πράσινη και καθαρή ατμόσφαιρα, το σύστημα διαχείρισης επιδόσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει πολιτικές και στρατηγικές βιωσιμότητας.

Η χρήση ενός ολιστικού συστήματος που μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να συλλέξει δεδομένα μπορεί να είναι μια εξαιρετική ιδέα προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες κατά τη μέτρηση των δεδομένων και των περιβαλλοντικών επιδόσεων που ανέπτυξε η εταιρεία. Κατά την αντιμετώπιση των πράσινων στόχων και των συμβιβασμών που προσπαθεί να επιτύχει η εταιρεία, πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σημασία της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη βιωσιμότητα, ενθαρρύνοντας τους εργαζόμενους να γνωρίζουν την κατάσταση και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη πράσινων πρωτοβουλιών. Τελικά, ο ρόλος μιας διαχείρισης επίδοσης που εφαρμόζεται σε ένα σύστημα κυκλικής οικονομίας θα ήταν να αναλύσει και να πάρει ένα σαφές αποτέλεσμα σχετικά με τον αντίκτυπο της εταιρείας και τους οικολογικούς της στόχους, δηλώνοντας σαφείς στόχους και εκπονώντας σχέδια και πολιτικές που προσαρμόζονται στους στόχους αυτούς.