Θεματική 3 Ανακατασκευή και βιωσιμότητα

Όπως είδαμε, στην ανακατασκευή, τα προϊόντα είτε αποκαθίστανται είτε ανακατασκευάζονται το ίδιο ποιοτικά με τα νέα προϊόντα και, στη συνέχεια, επιστρέφονται στην αγορά. Η ανακατασκευή είναι πιο αποδοτική ενεργειακά σε σύγκριση με την ανακύκλωση, επειδή δεν χρειάζεται να υποβληθούν σε επεξεργασία νέα υλικά. Επίσης, ως αποτέλεσμα της ανακατασκευής, εξοικονομούνται χώροι υγειονομικής ταφής, καθώς και τα κόστη, τόσο σε χρόνο όσο και σε κόπο.

Τα ανακατασκευασμένα προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ίδια με ένα νέο προϊόν, ειδικά από άποψη ποιότητας. Για παράδειγμα, η απόδοση αυτών των προϊόντων, μετά την ανακατασκευή, αναμένεται να είναι τόσο καλή όσο οι αρχικές προδιαγραφές απόδοσης. Επίσης, διατίθενται με εγγύηση με τους ίδιους όρους, όπως συμβαίνει και με όλα τα νέα προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές. Γιατί, λοιπόν, να σπαταλούμε νέες πρώτες ύλες;

  • Ποια είναι τα οφέλη της ανακατασκευής για τον πελάτη, το περιβάλλον και την εταιρεία που αναλαμβάνει τις ανακατασκευές; Αφού διεξαγάγετε διαδικτυακή έρευνα, να καταγράψετε την απάντησή σας σε ένα σημειωματάριο ή να τη συζητήσετε με τους άλλους συμμετέχοντες ή τους φίλους σας. Για επιπλέον πόρους, μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο για την ανακατασκευή ή να ανατρέξετε σε αυτόν τον σύνδεσμο.
  • Η εταιρεία σας θέλει να αντικαταστήσει τους υπολογιστές όλων των υπαλλήλων. Τα μέλη της διευθυντικής ομάδας προβληματίζονται τι να κάνουν με τους παλιούς υπολογιστές: ανακύκλωση, επισκευή ή να τους δώσουν για ανακατασκευή; Ζητούν τη γνώμη από όλους τους υπαλλήλους. Τι θα απαντούσατε; Εξηγήστε παραθέτοντας τους λόγους και αναφέροντας τα πλεονεκτήματα και τα οφέλη, τόσο για την εταιρεία σας όσο και για το περιβάλλον, της μεθόδου κυκλικής οικονομίας της επιλογής σας. Μοιραστείτε τη γνώμη σας με τους άλλους συμμετέχοντες ή τους φίλους/ την οικογένειά σας.

Η επαναχρησιμοποίηση υλικών μέσω της ανακατασκευής, καθώς και των στρατηγικών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης βοηθά τις εταιρείες να μειώνουν, σε διάφορα επίπεδα, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (θυμηθείτε το «διάγραμμα πεταλούδας»). Ωστόσο, η επιστημονική κοινότητα υπογραμμίζει τη σημασία της εξεύρεσης τρόπων που παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα να ακολουθούν πρακτικές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, όχι μόνο στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Οι González-Benito (2005) προσδιόρισαν 4 αρχές για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά βιώσιμων προϊόντων:

(1) Αντικατάσταση ρυπογόνων και επικίνδυνων υλικών.

(2) Ανάπτυξη έργων που εστιάζουν όχι μόνο στη μείωση της κατανάλωσης πόρων, αλλά και στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, τόσο κατά την παραγωγή όσο και κατά τα στάδια διανομής των προϊόντων στους καταναλωτές.

(3) Σχεδιασμός προϊόντων που στοχεύει στη μείωση της κατανάλωσης πόρων και της παραγωγής αποβλήτων κατά τη χρήση των προϊόντων αυτών από τους καταναλωτές.

(4) Ανάπτυξη προϊόντων λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα για αποσυναρμολόγηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Εάν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να αναζητήσετε υλικό για οικολογικό σχεδιασμό (στα αγγλ. Ecodesign), που έχει ως στόχο να υποστηρίξει εταιρείες και σχεδιαστές στην ανάπτυξη οικολογικά αποδοτικών προϊόντων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές ανάγκες και ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική διάσταση, ούτως ώστε να σχεδιάζονται και να δημιουργούνται προϊόντα με πιο «πράσινο» τρόπο, δηλ. υιοθετώντας καθαρότερες τεχνολογίες και αποτρέποντας την παραγωγή αποβλήτων.

Περίφημα! Τώρα, μπορείτε να προχωρήσετε στην Ενότητα 4!