Θεματική 2 Ποιος ευθύνεται για τα απόβλητα?

Ένας από τους κύριους στόχους που συνάδει με την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας είναι η χάραξη πολιτικών που καθιστούν τις εταιρείες παραγωγής υπεύθυνες για τα απόβλητά τους. Η επισήμανση του κύκλου ζωής των προϊόντων είναι απαραίτητη για την ευαισθητοποίηση έναντι των προϊόντων μίας χρήσης και των ζημιών που προκαλούν στο περιβάλλον.

Η εφαρμογή της λεγόμενης ευθύνης του παραγωγού απαιτεί από τις εταιρείες και τους ιδιοκτήτες να γνωρίζουν τον αντίκτυπο και την ανάπτυξη των προϊόντων τους λαμβάνοντας υπόψη την ανακύκλωση και την απόρριψή τους όταν τελειώσει ο κύκλος ζωής τους. Οι ευθύνες του παραγωγού στοχεύουν στη μείωση των αποβλήτων και στην εστίαση στην επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.