Θεματική 2 Μεθοδολογίες: Διαχείριση ‘Πράσινου’ Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Η πράσινη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ορίζεται ως μια ποικιλία πρακτικών και πολιτικών που προωθούν την πράσινη και συμπεριφορά καθαριότηταςσε μια εταιρεία. Προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι εργαζόμενοι και να προωθηθεί η περιβαλλοντική ευαισθησία, οι εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την οργάνωση του χώρου εργασίας και να ενθαρρύνουν όλους να δρουν υπεύθυνα. Η εικόνα στην επόμενη διαφάνεια συνοψίζει τα κύρια βήματα για την εφαρμογή της αειφορίας.

Η σημασία της αειφορίας και ο ρόλος της στην οικολογία είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη μιας εταιρείας σήμερα. Με την εφαρμογή ΔΠΑΚ, η εταιρεία θα ενσωματώσει νέες οικολογικές πρακτικές στον κόσμο των ανθρώπινων πόρων, αλληλοσυμπληρώνοντας το ένα το άλλο και καθοδηγώντας την εταιρεία σε ένα καλύτερο μέλλον.

Η ύπαρξη περιβαλλοντικού οράματος είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη δράσεων εντός του συστήματος Κυκλικής Οικονομίας και γι ‘αυτό ο ρόλος της ΔΠΑΚ ξεκινά πριν από την πρόσληψη νέων υπαλλήλων. Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ή έγκρισης περιγραφών θέσεων εργασίας μαζί με άλλα τμήματα για τους νεοεισερχόμενους, είναι σημαντικό να επισημάνουμε τα καθήκοντα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και να δηλώσουμε με σαφήνεια τις κοινωνικές και οικολογικές ανησυχίες μιας εταιρείας.