Θεματική 1 Προϊόντα στο τέλος του κύκλου ζωής τους σε 3 οικονομικά μοντέλα

Οι ερευνητές περιγράφουν 3 διαφορετικά μοντέλα στην οικονομία μας, που δείχνουν τους διαφορετικούς τρόπους στη βάση των οποίων μπορούμε να προσεγγίζουμε τα απόβλητα και πώς διαφοροποιείται το οικολογικό αντίκτυπο με τον κάθε τρόπο.

Αφού μελετήσετε τα παρακάτω διαγράμματα, να προσπαθήσετε να βρείτε και να κατανοήσετε τις διαφορές ανάμεσα στο μοντέλο κυκλικής οικονομίας, γραμμικής οικονομίας και της οικονομίας που βασίζεται στην επαναχρησιμοποίηση.

Γράψτε στο σημειωματάριό σας μια μικρή παράγραφο στην οποία να επεξηγείτε σε συντομία τις διαδικασίες των 3 πιο πάνω οικονομικών μοντέλων. Στη συνέχεια, συγκρίνετε την απάντησή σας με το κείμενο που ακολουθεί.

Ποιο μοντέλο οικονομίας ακολουθείται κυρίως στο σπίτι/ στην εργασία/ στη χώρα σας; Να σκεφτείτε 3 τρόπους που μπορούν να διευκολύνουν τη στροφή προς μία περισσότερο κυκλική οικονομία μέσα από δικές σας ενέργειες σε ατομικό επίπεδο. Να καταγράψετε 3 πρακτικές.

Για την παράταση της διάρκειας ζωής των προϊόντων, όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, μπορούμε να μειώσουμε τη χρήση νέων προϊόντων και να επαναχρησιμοποιούμε τα παλιά. Επίσης, μπορούμε να συντηρούμε και να επισκευάζουμε προϊόντα, όπως ρούχα, κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρικές συσκευές. Ως καταναλωτές, αποτελεί δική μας ευθύνη να επανεξετάσουμε την καταναλωτική μας συμπεριφορά και, τουλάχιστον, να προσπαθούμε να ακολουθούμε κάποιες από τις καλές αυτές πρακτικές. Γιατί, λοιπόν, να μην δοκιμάσουμε ανακατασκευασμένα προϊόντα; Στο επόμενο Θεματική, θα μάθετε περισσότερα για τη διαδικασία ανακατασκευής στον βιομηχανικό τομέα.