Κεφάλαιο 3 Κυκλική Οικονομία και Βιωσιμότητα

Το υφιστάμενο σύστημα γραμμικής οικονομίας που βασίζεται στην «εξόρυξη-μετασχηματισμό-χρήση-απόρριψη» έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε πόρους από τη βιόσφαιρα χωρίς όμως να αποκαθιστούμε την ίδια αξία, που θα μας επιτρέψει να διασφαλίσουμε την επάρκεια των πόρων για τις επόμενες γενιές.

Η εξάντληση των διαθέσιμων φυσικών πόρων άρχισε από τη δεκαετία του 1970, υπερβαίνοντας την ικανότητα των οικοσυστημάτων για αναγέννηση. Την ίδια στιγμή, ο παγκόσμιος πληθυσμός και οι ανάγκες του συνεχίζουν να αυξάνονται.

Για να αντιστραφεί αυτή η διαδικασία, το παράδειγμα της παγκόσμιας οικονομίας πρέπει να μετασχηματιστεί σε ένα σύστημα που να βασίζεται στην αποκατάσταση της φυσικής αξίας, μέσω της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανάκτησης και της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων πόρων (υλικών και ενέργειας). Αυτό θα επεκτείνει τον κύκλο ζωής τους στο σύστημα και θα μειώσει των αντίκτυπο των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγονται, εφαρμόζοντας στην πράξη την έννοια της βιωσιμότητας και, κατ’ επέκταση, της Κυκλικής Οικονομίας.

Αυτή η προσαρμογή δεν συνεπάγεται μείωση της ανταγωνιστικότητας όσων εμπλέκονται στη διαδικασία. Αντιθέτως, μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες και να βελτιώσει τις υφιστάμενες διαδικασίες, κάνοντάς τις πιο αποτελεσματικές και με μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την κοινωνία, ενισχύοντας παράλληλα τις δραστηριότητες σε τοπικό επίπεδο. Στην πραγματικότητα, η ανάγκη βελτιστοποίησης των πόρων είναι μια βασική οικονομική αρχή, επομένως η μετατόπιση προς μια Κυκλική Οικονομία θα συμβάλει θετικά στη διαδικασία βελτιστοποίησης και αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων.

Ενόψει των γοργά μεταβαλλόμενων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, η έμφαση στη βιωσιμότητα και στην κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση αποτελεί έναν τρόπο για τις επιχειρήσεις να διεκδικήσουν μια θέση στην αγορά και να ευημερήσουν.

Τα μέτρα πρόληψης παραγωγής αποβλήτων, ο οικολογικός σχεδιασμός (προώθηση της ανάπτυξης και της καινοτομίας), η επαναχρησιμοποίηση και άλλες δράσεις εντός της Κυκλικής Οικονομίας μπορούν να συμβάλουν σε σημαντική εξοικονόμηση κόστους για τις εταιρείες, δημιουργώντας άμεσες θέσεις εργασίας στον τομέα της αειφόρου διαχείρισης (π.χ. στη διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων και στον τομέα της εναλλακτικής ενέργειας), μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

Η βιομηχανία της μόδας και η σχέση της με την Κυκλική Οικονομία

Πολύ καλά, έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία την ενότητα

«Κυκλική Οικονομία, τι κρύβεται πίσω από ένα όνομα;”