Κεφάλαιο 1 Έννοιες στα Συστήματα Προϊόντων-Υπηρεσιών (ΣΠΥ)

Τα Συστήματα Προϊόντων-Υπηρεσιών (ΣΠΥ) δεν βασίζονται απλά στην πώληση του προϊόντος, αλλά στην προσφορά υπηρεσιών που συνδέονται με το προϊόν. Αυτή η προσέγγιση, από τη φύση της, αναγκάζει τους κατασκευαστές προϊόντων στον παραγωγικό τομέα να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων τους, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό φυσικούς πόρους.

Τα ΣΠΥ χωρίζονται σε τρεις διαφορετικούς τύπους ή κύριες κατηγορίες:

  1. Συστήματα προσανατολισμένα στα προϊόντα
  2. Συστήματα προσανατολισμένα στη χρήση
  3. Συστήματα προσανατολισμένα στα αποτελέσματα

Παρακάτω, βλέπετε ένα διάγραμμα με τη διαφορά ανάμεσα στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα και στα επιχειρηματικά μοντέλα Συστημάτων Προϊόντων-Υπηρεσιών (ΣΠΥ) [στα αγγλ. Product–Service Systems (PSS)]. Στα παραδοσιακά επιχειρηματικά μοντέλα παρατηρείται σύγκρουση μεταξύ των αναγκών των παραγωγών και των αναγκών του πελατών. Στους παραγωγούς δεν συμφέρει να παράγουν προϊόντα με δυνατότητα για μακροχρόνια χρήση, επειδή ο στόχος τους είναι να πουλούν νέα προϊόντα. Στο επιχειρηματικό μοντέλο ΣΠΥ δεν υφίσταται αυτή η σύγκρουση. Όταν οι παραγωγοί επιβαρύνονται με έξοδα που σχετίζονται με τη λειτουργία του προϊόντος τους, θέλουν να τα μειώσουν και, ως εκ τούτου, παράγουν το προϊόν με μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλής ποιότητας, χωρίς επιπρόσθετο κόστος αποκατάστασης ή συντήρησης.

Source: CMS Industry Report (2000).

Παρακολουθήστε αυτό το διαφωτιστικό βίντεο για να μάθετε περισσότερα σε σχέση με τα Προϊόντα ως Υπηρεσίες και για επιχειρηματικά μοντέλα κυκλικής οικονομίας: