Κεφάλαιο 1 Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας

Τι πιστεύετε ότι είναι η Κυκλική Οικονομία; Πάρτε λίγο χρόνο και καταγράψτε τις σκέψεις σας πριν αρχίσετε να διαβάζετε.

Η Κυκλική Οικονομία είναι ένα μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης που βασίζεται στην ανταλλαγή, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους. Στην πράξη, η Κυκλική Οικονομία εστιάζει στη μείωση των αποβλήτων στο ελάχιστο δυνατό. Όταν ένα προϊόν φτάνει στο τέλος της ζωής του, τα υλικά κατασκευής του διατηρούνται μέσα στην οικονομία με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο για να χρησιμοποιηθούν ξανά και ξανά, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στο προϊόν.

Η Κυκλική Οικονομία έρχεται σε αντίθεση με το γραμμικό μοντέλο οικονομίας, το οποίο βασίζεται στην αρχή «παραγωγή-χρήση-απόρριψη». Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί τεράστιες ποσότητες εύκολα προσβάσιμων και φθηνών υλικών, και μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Το οικονομικό μοντέλο «προμήθεια-παραγωγή-απόρριψη» έχει σήμερα φτάσει σε μη βιώσιμα επίπεδα. Η Κυκλική Οικονομία είναι μια ελκυστική εναλλακτική, η οποία επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την έννοια της ανάπτυξης, εστιάζοντας στα οφέλη για το σύνολο της κοινωνίας. Αυτό συνεπάγεται την αποσύνδεση της οικονομικής δραστηριότητας από την κατανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων και την εξάλειψη των αποβλήτων από το σύστημα.

Ένα σύντομο βίντεο που εξηγεί την ιδέα της Κυκλικής Οικονομίας

Τώρα, ας ρίξουμε μια ματιά στους επτά πυλώνες της Κυκλικής Οικονομίας. Κάθε πυλώνας ουσιαστικά αποτελεί ένα βασικό στοιχείο/χαρακτηριστικό, το οποίο περιγράφει την τελική κατάσταση της Κυκλικής Οικονομίας, όταν αυτή επιτευχθεί πραγματικά. Πρόκειται για ιδανικές συνθήκες οι οποίες ενδεχομένως να μην επιτευχθούν ποτέ πλήρως, ωστόσο παρέχουν ένα σαφές σύνολο στόχων που αποτελούν το ζητούμενο σε μια κυκλική κοινωνία, σε πολλά διαφορετικά πλαίσια (επιχειρήσεις, σπίτια, κ.λπ.).

  1. Τα υλικά κινούνται κυκλικά διατηρώντας συνεχή υψηλή αξία

Σε αυτό τον πυλώνα, βασική προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πολυπλοκότητας των υλικών, μέσω της διαδοχικής χρήσης τους στην πιο ολοκληρωμένη τους μορφή για όσο το δυνατόν περισσότερο. Τα υλικά σε αυτό τον πυλώνα χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απαραίτητο, ενώ υπάρχει μια προτίμηση για αποϋλοποιήση των προϊόντων και των υπηρεσιών.

  1. Όλη η ενέργεια βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές

Στην Κυκλική Οικονομία, το σύστημα σχεδιάζεται για ενεργειακή απόδοση χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την επίδοση και την αποδοτικότητα. Η ενέργεια διατηρείται με έξυπνο τρόπο και μετατοπίζεται όταν χαμηλότερες τιμές ενέργειας είναι διαθέσιμες για χρήση. Η ποσότητα της ενεργειακής κατανάλωσης προσαρμόζεται στην ποσότητα της διαθέσιμης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

  1. Η βιοποικιλότητα υποστηρίζεται και ενισχύεται μέσω της ανθρώπινης δραστηριότητας

Μία από τις σημαντικότερες αρχές των δραστηριοτήτων της Κυκλικής Οικονομίας είναι η διατήρηση της πολυπλοκότητας: η διατήρηση της οικολογικής ποικιλομορφίας είναι ένας βασικός παράγοντας για την ανθεκτικότητα του πλανήτη.

  1. Οι ανθρώπινες κοινωνίες και πολιτισμοί διαφυλάττονται

Ως μια άλλη μορφή πολυπλοκότητας και ποικιλομορφίας, είναι σημαντικό να διαφυλαχθούν οι ανθρώπινοι πολιτισμοί και η κοινωνική συνοχή.

  1. Η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων και άλλων ειδών υποστηρίζονται δομικά

Ο πυλώνας αυτός τονίζει τη σημασία της εξάλειψης των τοξικών και επικίνδυνων ουσιών. Στις μεταβατικές φάσεις προς μια Κυκλική Οικονομία, είναι θεμελιώδους σημασίας αυτές οι ουσίες να ελαχιστοποιούνται και να κρατούνται σε καλά ελεγχόμενους κύκλους. Οι οικονομικές δραστηριότητες δεν απειλούν την ανθρώπινη υγεία και ευημερία.

  1. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες μεγιστοποιούν την παραγωγή κοινωνικής αξίας

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα υλικά και η ενέργεια δεν είναι απεριόριστα, επομένως η χρήση τους πρέπει να γίνεται μετά από προσεκτική σκέψη, με συγκεκριμένο σκοπό και να συμβάλλει ουσιαστικά στην παραγωγή κοινωνικής αξίας. Η επιλογή όσον αφορά τη χρήση των πόρων μεγιστοποιεί την παραγωγή αξίας σε όσο το δυνατόν περισσότερες κατηγορίες.

  1. Το οικονομικό σύστημα είναι εγγενώς προσαρμόσιμο και ανθεκτικό

Το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα διαθέτει συστήματα διακυβέρνησης, πρωτοβουλίες και μηχανισμούς που του επιτρέπουν να ανταποκρίνεται σε προκλήσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κατανομή εξουσίας, δομημένα δίκτυα πληροφόρησης, καθώς και διασφάλιση της ύπαρξης εναλλακτικών σε περίπτωση που μέρη του συστήματος δεν ανταποκρίνονται.

Έχοντας διαβάσει για τους 7 πυλώνες, είστε σε θέση να κατανοήσετε καλύτερα το γεγονός ότι η Κυκλική Οικονομία έχει πολλά πλεονεκτήματα. Πάρτε λίγο χρόνο να σκεφτείτε ορισμένα πλεονεκτήματα για την Ευρώπη (περιβαλλοντικά, οικονομικά ή άλλα).

Οι 7 πυλώνες της Κυκλικής Οικονομίας