Σχετικά

Περιγραφή του έργου

Σε έναν κόσμο όπου η ζήτηση για πεπερασμένους και ενίοτε σπάνιους πόρους θα συνεχίσει να αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα η εκτεταμένη χρήση των πόρων προκαλεί όλο και μεγαλύτερη περιβαλλοντική υποβάθμιση και αστάθεια, η Ευρώπη μπορεί να ωφεληθεί οικονομικά και περιβαλλοντικά από την καλύτερη χρήση των πόρων αυτών. Από τη βιομηχανική επανάσταση, οι οικονομίες μας έχουν αναπτύξει ένα μοτίβο ανάπτυξης που βασίζεται στο γραμμικό μοντέλο «παραλαβή-επεξεργασία-κατανάλωση και απόρριψη» το οποίο προϋποθέτει ότι οι πόροι είναι άφθονοι, διαθέσιμοι, εύκολοι στην εξαγωγή και φθηνοί. Η αντιμετώπιση αυτή γίνεται ολοένα και περισσότερο κατανοητό ότι απειλεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης.

Η μετάβαση προς μια περισσότερο κυκλική οικονομία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της ατζέντας σχετικά με την αποδοτικότητα των πόρων που θεσπίστηκε με τη στρατηγική της Ευωπαϊκής Ενωσης 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη. Η κυκλική οικονομία προσφέρει μια ευκαιρία να επανεπενδύσουμε στην οικονομία μας, καθιστώντας την πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική. Με αυτό το νέο σχέδιο για να γίνει η ευρωπαϊκή οικονομία φιλικότερη προς το περιβάλλον και πιο ανταγωνιστική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εφαρμόζει φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση της χρήσης των πόρων, τη μείωση των αποβλήτων και την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Οι υψηλότερες και διατηρούμενες βελτιώσεις των επιδόσεων όσον αφορά την απόδοση των πόρων είναι εφικτές και μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε ένα φιλόδοξο πακέτο μέτρων για την κυκλική οικονομία, το οποίο περιλαμβάνει αναθεωρημένους νομοθετικούς κανονισμούς για τα απόβλητα προκειμένου να επιτευχθεί η τόνωση της μετάβασης της Ευρώπης προς την κυκλική οικονομία, η οποία θα ενισχύσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα, θα προωθήσει τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.
Η επιτυχής εφαρμογή μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες από 180.000 άμεσες θέσεις εργασίας στην ΕΕ έως το 2030, ενώ εκτιμάται ότι θα προστεθούν άλλες 400.000 θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν με την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τα απόβλητα. Αυτό θα οδηγήσει στην ικανοποίηση μεταξύ 10 και 40% της ζήτησης πρώτων υλών στην ΕΕ, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2030 για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 40%.

Σε αυτό το πλαίσιο, το CICLO προωθεί την ανάπτυξη ενός διαδραστικού και προσανατολισμένου στις ανάγκες συστήματος κυκλικής οικονομίας που εναρμονίζεται με την αγορά εργασίας και παρέχει ένα πακέτο κατάρτισης για τους απασχολούμενους και τους άνεργους ώστε να τους εξοπλίσει με βασικές εργασιακές δεξιότητες σχετικά με τη διαχείριση της ανακύκλωσης, τις διαθέσιμες ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης και επανακατασκευής προϊόντων καθώς και την επιλογή υπηρεσιών αντί προϊόντων.
To CICLO και η διαπιστευμένη ομάδα κατάρτισης θα εξασφαλίσουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των συμμετεχόντων σύμφωνα με τις αρχές του EQF και του ECVET, μεγιστοποιώντας τις δυνατότητές τους για πρόσβαση στην αγορά εργασίας, κοινωνική και οικονομική ολοκλήρωση και προσφέροντας ταυτόχρονα νέες παιδαγωγικές μεθόδους στον τομέα της εκπαίδευσης.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas ac efficitur turpis, et dictum elit. Aliquam vel suscipit arcu. Nunc condimentum erat arcu, vel eleifend metus tincidunt vel. Maecenas lacinia turpis diam, quis feugiat libero interdum vel.

Στόχοι

Ενίσχυση του πνεύματος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μεταξύ των πολιτών της ΕΕ.

Υποστήριξη πρωτοβουλιών κατάρτισης και ψηφιακής ένταξης για όλους.

Ανοιχτή και καινοτόμος εκπαίδευση, κατάρτιση και εργασία για τη νεολαία, εναρμονισμένη με την νέα ψηφιακή εποχή.

Παροχή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής πρακτικής βασισμένης στις νέες τεχνολογίες που θα παρακινήσει τους ενήλικες να συμμετέχουν στη διαδραστική μάθηση.

Διαφάνεια και αναγνώριση δεξιοτήτων και προσόντων για τη διευκόλυνση της μάθησης, της απασχολησιμότητας και της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού.

Βιώσιμες επενδύσεις, αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Υψηλότερα επίπεδα αριστείας στον τομέα της κατάρτισης και της εκπαίδευσης και παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Ενίσχυση των βασικών δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών C-VET και παροχή πιο αποτελεσματικών ευκαιριών για την απόκτηση ή ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων μέσω I-VET και C-VET.

Βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση και την απόκτηση προσόντων μέσω του C-VET, με την αύξηση της ποιότητας και της προσφοράς του C-VET, την αναγνώριση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης και την προώθηση της μάθησης που πραγματοποιείται μέσα από την εργασία.

Αποτελέσματα

ΙΟ1 Οικοσύστημα Δεξιοτήτων Κυκλικής Οικονομίας και Μεθοδολογικό Πλαίσιο (eBook)

Παρουσίαση των σημερινών και μελλοντικών μορφών του οικοσυστήματος της κυκλικής οικονομίας και του τρόπου αναβάθμισης των σχετικών δεξιοτήτων μέσω εργαλείων του τομέα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών και με παράλληλη ανάδειξη των ελλείψεων και των αναγκών των ομάδων-στόχων στις χώρες του έργου και στην ΕΕ.

IO2 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα και οδηγός επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση δεξιοτήτων κυκλικής οικονομίας

Ανάπτυξη ενός διαδικτυακού οικοσυστήματος κυκλικής οικονομίας εναρμονιζόμενο με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για την έρευνα και καταγραφή των απαιτούμενων δεξιοτήτων. Το παραδοτέο αυτό θα προσφέρει επίσης, ένα πακέτο κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους εργαζόμενους και τους άνεργους πολίτες της ΕΕ το οποίο θα τους εξοπλίσει με βασικές δεξιότητες εργασίας στην κυκλική οικονομία και συγκεκριμένα στη διαχείριση της ανακύκλωσης, στις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και επανακατασκευής, στην επιλογή υπηρεσιών αντί προϊόντων, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση ή να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας.

IO3 Πολυλειτουργική και διαδραστική πλατφόρμα - Ανοιχτοί εκπαιδευτικοί ηλεκτρονικοί πόροι

Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει την μεταφορά όλου του ηλεκτρονικού μαθησιακού περιεχομένου του έργου και θα υποστηρίζει διαδραστικά εργαλεία όπως φόρουμ, ιστολόγια, εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης και παράθυρα συνομιλίας, ενώ θα συνδυαστεί και με την ιστοσελίδα του έργου. Η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη και μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα.

IO4 Εργαλεία αξιολόγησης, πιστοποίησης και αναγνώρισης δεξιοτήτων

Ανάπτυξη ενός πακέτου εργαλείων για τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευτικούς και τους εργοδότες προκειμένου να αξιολογούν, να πιστοποιούν και να αναγνωρίζουν τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος CICLO.

IO5 Προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην εθνική οικονομία και στην ΕΕ - Οδηγός ορθής προσαρμογής και ανάπτυξης πολιτικών

Ανάπτυξη μιας on-line δέσμη μέτρων υιοθέτησης και πολιτικής με συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης του πακέτου κατάρτισης του CICLO στις δικές τους συνήθεις δραστηριότητες κατάρτισης, τον τρόπο εφαρμογής του και τον τρόπο με τον οποίο οι ενότητες και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να είναι διαπιστευμένοι βάσει του ECVET.