Εταίροι

CEKOV

Η CEKOV είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση κατάρτισης και διαβούλευσης που ιδρύθηκε το 2008. Οι κύριες δραστηριότητες της οργάνωσης είναι στον τομέα της δια βίου μάθησης και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών κατά την προετοιμασία και υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά εργασίας και να ενισχύσουμε τη βιώσιμη απασχόληση. Διαθέτουμε δεξιότητες στην ανάλυση, ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εστιάζονται στη βιώσιμη απασχόληση, στις πράσινες θέσεις εργασίας, στην κυκλική οικονομία, στα προγράμματα ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας για τους νέους, στην καινοτομία των σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη νεολαία και στα εκπαιδευτικά προγράμματα για ευάλωτες ομάδες και τα άτομα σε μειονεκτική θέση, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, ιδίως στην κοινωνική ένταξη, στην αγορά εργασίας και στην απασχόληση. Εργαζόμαστε ενεργά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, εστιάζοντας στην κυκλική οικονομία και στην πολιτική διαχείρισης αποβλήτων, δημιουργώντας βιώσιμες πράσινες θέσεις εργασίας σε αυτόν τον τομέα.

CSI

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης με βασικό στόχο την προώθηση της καινοτομίας, η οποία μπορεί να επιφέρει θετική αλλαγή σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων συνεργαζόμαστε με κυβερνητικούς φορείς, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχχειρήσεις.

Η ομάδα μας αποτελείται από πλήρως καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές με εμπειρία στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας, της κοινωνικής ένταξης, της επιχειρηματικότητας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του σχεδιασμού και της διαχείρισης προγραμμάτων.

Ως οργανισμός, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις κοινωνικές προκλήσεις με σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή έξυπνων και βιώσιμων λύσεων. Οι λύσεις που προτείνουμε είναι αποτέλεσμα της επαφής και της αλληλεπίδρασης όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα ζωής βελτιώνεται όταν αξιοποιηθεί η κοινωνική καινοτομία με στόχο την επίλυση των συστημικών προβλημάτων και την ανάπτυξη προτάσεων που μπορούν να επιφέρουν περισσότερες ευκαιρίες τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, γεγονός που θα οδηγήσει σταδιακά σε μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη.

Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale

Το Ταμείο Διεθνούς Συνεργασίας του Μιλάνου (FPMCI) είναι μια Ένωση Κοινωνικής Προαγωγής που απαρτίζεται από περίπου 22 Τοπικές Αρχές και πάνω από πενήντα οντότητες, συμπεριλαμβανομένων πολλών ΜΚΟ του Μιλάνου, Πανεπιστημίων, δημόσιων επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και ενώσεων.
• Παρέχουμε στήριξη σε ζητήματα που αφορούν την τεχνολογία, την οργάνωση και την πληροφορία σε όλες τις Τοπικές Αρχές που ενδιαφέρονται για τη διεθνή συνεργασία και την τοπική ανάπτυξη.
• Χρησιμοποιούμε την εμπειρογνωμοσύνη και την αριστεία των τοπικών αρχών και άλλων φορέων για τη στήριξη διεθνών δράσεων αλληλεγγύης που συμβάλλουν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης.
• Προωθούμε τη δικτύωση μεταξύ τοπικών αρχών και κοινοτήτων από διαφορετικές περιοχές τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
• Συνεργαζόμαστε και υλοποιούμε έργα διεθνούς και αποκεντρωμένης συνεργασίας χάρη στη συνεισφορά των συνδεδεμένων μελών.
Η φιλοσοφία μας στηρίζεται:
– στην αποκεντρωμένη συνεργασία και τοπική ανάπτυξη
-στην αναγνώριση της τοπικής αυτοδιοίκησης ως κεντρικό συντελεστή των δράσεων μας
-στην υποστήριξη του ενεργού ρόλου των τοπικών αρχών.
Ο οργανισμός μας παραδίδει τις βέλτιστες πρακτικές ενισχύοντας τις εξειδικεύσεις της τοπικής μας περιοχής, δηλαδή της επαρχίας Μιλάνο. Πιστεύει ότι οι Τοπικές Αρχές μπορούν να είναι σπουδαίοι παράγοντες συνεργασίας και αποτελεσματικοί παράγοντες τοπικής ανάπτυξης.

IPSantarém

Το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Santarém είναι ένα δημόσιο πολυτεχνικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην υπηρεσία της κοινωνίας, που δεσμεύεται για υψηλού επιπέδου κατάρτιση των πολιτών, προοριζόμενο για την παραγωγή και τη διάδοση της γνώσης, τη δημιουργία, τη μετάδοση και τη διάδοση των επαγγελματικών γνώσεων, του πολιτισμού, της τεχνολογίας, των τεχνών, της έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης, με έμφαση στην κεντρική θέση του μαθητή και της γύρω κοινότητας, μέσα σε ένα διεθνές πλαίσιο αναφοράς.
Το Ινστιτούτο δημιουργήθηκε στις 26 Δεκεμβρίου 1979. Στην αρχή, αποτελούσε την Ανώτερη Αγροτική Σχολή και τη Σχολή Εκπαίδευσης του Santarém. Στα τέλη του 1985, δημιουργήθηκε η Σχολή Διοίκησης και Τεχνολογίας του Santarém. Το 1986, η Τεχνολογική Σχολή του Τομάρ ενσωματώθηκε στο Ινστιτούτο, το οποίο το 1997 έδωσε τη θέση του στο Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Tomar. Το 1997 δημιουργήθηκε η Αθλητική Σχολή του Rio Maior και το 2001 ολοκληρώθηκε η Σχολή Υγείας του Santarém.
Το IPSantarém αναγνωρίζεται ως πόλος ανάπτυξης και σημαντικός παράγοντας για την κατάρτιση, τον πολιτισμό και την έρευνα που αναπτύχθηκε στην περιοχή. Σήμερα περιλαμβάνει πέντε γυμνάσια, τέσσερα στην πόλη Santarém και ένα στην πόλη Rio Maior. Στο Ινστιτούτο περιλαμβάνονται επίσης οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, οι οποίες παρέχουν στους φοιτητές καταλύματα, υποτροφίες, κυλικεία, ιατρική υποστήριξη, καθώς και μια σειρά αθλητικών εγκαταστάσεων.
Το IPSantarém προάγει τη θεσμική συνεργασία καθώς και την αποτελεσματική κινητικότητα όλων των φορέων της, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στις χώρες που έχουν ως μητρική γλώσσα την Πορτογαλική. Συμμετέχει σε δραστηριότητες που συνδέονται με την κοινωνία, όπως η διάδοση και μεταφορά γνώσεων, καθώς και η οικονομική αποτίμηση της επιστημονικής γνώσης και εξασφαλίζει ότι όλοι οι κατάλληλα ειδικευμένοι πολίτες έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση

Magenta Consultoría

Ο οργανισμός Magenta Consultoría Projects S.L.U. δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την ισότητα των φύλων, το κοινωνικό πεδίο και τα Ευρωπαϊκά προγράμματα. Η φιλοσοφία της Magenta βασίζεται στους ανθρώπους και στην ιδέα της συμβολής όλων στην οικοδόμηση μιας καλύτερης κοινωνίας. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσουμε διάφορα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους, γυναίκες, ευάλωτες ομάδες και άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο, προκειμένου να προωθήσουν την ένταξή τους και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Εκτός από την ανάπτυξη ευρωπαϊκών έργων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, η Magenta προσφέρει επίσης προσαρμοσμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τόσο στο επίπεδο της τυπικής όσο και στο επίπεδο της μη τυπικής μάθησης. Ανάμεσα σε άλλα προσφέρει μαθήματα γλώσσας και προγράμματα κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δραστηριοτήτων (κατάρτιση, εργαστήρια, πρακτική εξάσκηση, πολιτιστικές δραστηριότητες). Μέσα από τις εργασίες και τα προγράμματα μας, επενδύουμε καθημερινά τις προσπάθειές μας στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ανασυγκρότηση μιας ισότιμης και δίκαιης κοινωνίας.

Meath Partnership

Ο συνεταιρισμός Meath (Meath Partnership) είναι ένας περιφερειακός οργανισμός που ασχολείται με το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών, αγροτικών και κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης σε ολόκληρη την περιοχή μας. Ειδικευόμαστε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των τοπικών κοινωνιών μέσω του σχεδιασμού και της υλοποίησης μιας σειράς έργων και προγραμμάτων που αντιμετωπίζουν τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις. Είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός με φιλανθρωπικό χαρακτήρα και απασχολούμε 33 υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης. Είμαστε υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης LEADER στην επικράτειά μας και εστιάζουμε στη βελτίωση της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ποιότητας ζωής μέσω της δημιουργίας βιώσιμων αγροτικών κοινοτήτων στην κομητεία Meath, με ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλική οικονομία.
Μέσω του Προγράμματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (SICAP), εργαζόμαστε με περιθωριοποιημένα άτομα στις λιγότερο αναπτυγμένες κοινότητες της περιοχής μας, με στόχο τα άτομα αυτά να έχουν την μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη νεολαία με τον υψηλότερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού. Η Meath Partnership είναι ένας εθνικός διαπιστευμένος πάροχος εκπαίδευσης QQI που προωθεί και επενδύει στη χρήση τεχνολογίας για να υποστηρίξουμε την πρόσβαση σε ευκαιρίες διά βίου μάθησης μέσω της ανάπτυξης πρότυπων προγραμμάτων που αποδεικνύουν την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα της τεχνολογίας μεταξύ των πελατών μας και των ομάδων στόχων. Παρέχουμε ποικίλα μαθήματα κατάρτισης και επιμόρφωσης με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και της απασχολησιμότητας των ατόμων που ζουν στην επαρχία Meath.

PRISM

Ο οργανισμός PRISM υποστηρίζει την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της επικράτειας στην οποία δραστηριοποιείται. Με βάση την εμπειρία και την εξειδίκευση που έχει λειτουργεί ως ικανός παράγοντας στην παρακολούθηση και ενίσχυση αναπτυξιακών πολιτικών που προωθούνται από τοπικούς και διακρατικούς φορείς, ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων και προγραμμάτων άμεσης χρηματοδότησης που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή οι εκτελεστικοί οργανισμοί της.
Η αποστολή του PRISM συγκεκριμένα αφορά την προώθηση της ανάπτυξης με βάση τρία χαρακτηριστικά:
• τοπική, προωθώντας την εδαφική ταυτότητα και τις δυνατότητες των ενδογενών πόρων.
• βασισμένη στην αποτελεσματική τοπική διακυβέρνηση και ανάπτυξη του κοινωνικού κεφαλαίου ·
• βιώσιμη, ικανοποιώντας τις ανάγκες των σημερινών γενεών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες.

STIMMULI

Ο οργανισμός Stimmuli for Social Change ασχολείται με την έρευνα στο πεδίο της κοινωνικής καινοτομίας και την εφαρμογής της στους διάφορους τομείς της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε νέες προσεγγίσεις, καινοτόμα έργα, αποτελεσματικές πρακτικές και εργαλεία για την ενίσχυση της κοινωνικής καινοτομίας. Το έργο μας στοχεύει στην αξιοποίηση και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, μη κερδοσκοπικών φορέων, κοινωνικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων και κρατικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πιεστικές κοινωνικές προκλήσεις πιο αποτελεσματικά και σε ευρύτερη κλίμακα. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα ενδυνάμωσης που καλλιεργούν δεξιότητες κοινωνικής καινοτομίας, ενισχύουν την επιχειρηματική σκέψη και προωθούν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής. Οι κύριες δραστηριότητές μας είναι:
 
Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες που στοχεύουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.
 
Ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε ιδιώτες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και κοινωνικές επιχειρήσεις με στόχο την ανάπτυξη και διάδοση της κοινωνικής καινοτομίας.